Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§26 Skydd vid vägkorsning

1 Allmänt

Föreskrifter om kryssmärken, vägskyddsanläggning och vakt vid väg-korsning (plankorsning) finns i Vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001). Vägkorsning skall normalt vara öppen för vägtrafik. När vägkorsning spärras, skall det tillses att minsta möjliga uppehåll uppstår för vägtra-fiken.
Till mom 1 En vägskyddsanläggning kan utgöras av en helbomsanläggning, halv-bomsanläggning, ljus- och ljudsignalanläggning, ljussignalanläggning eller ljudsignalanläggning. En icke-automatisk vägskyddsanläggning manövreras vid tågrörelse genom tkl eller ställverksvakts försorg (på bevakad station) eller av vägvakt (på linjen och obevakad station). (Efter medgivande av Trafik-ledningsfunktionen kan manövrering av bommar dock ske genom förares försorg, varvid uppgift skall finnas i tdt eller order på S11 ges, i det fall en huvudsignal inte är beroende av vägskyddsanläggningen.) Vägskyddsanläggning skall sättas igång för tåg i så god tid att ”rörelse tillåten” visas i V-signalen innan tåget når orienteringstavlan för väg-skyddsanläggningen. Undantag: – om vägkorsningen är belägen bortom huvudsignal eller tågvägs slutpunkt, för tåg som skall stanna där, – för tåg med fast uppehåll på station, om vägkorsningen är belägen minst 20 m bortom stopplatsen; Trafikledningsfunktionen kan dock föreskriva annat i säpl, – om vägskyddsanläggning skall manövreras av föraren. En automatisk vägskyddsanläggning på linjen fungerar i princip enl följande: Anläggningen har igångsättningsspårledningar för båda riktningarna, SI resp SII. Över vägkorsningen finns en kort s k vägspårledning, Sv. Med anläggningen i viloläge är vägtrafiken inte spärrad. Ett tåg från A påverkar SI och anläggningen övergår då i varningsläge och spärrar vägtrafiken. När tåget sedan lämnar SI och Sv och påverkar SII, övergår anläggningen i avkopplat läge och upphör med att spärra vägtrafiken. När tåget lämnar SII mot B, går anläggningen tillbaka till viloläget. Anm 1. Om vägskyddsanläggningen kvarstår i avkopplat läge (t ex om ett spårledningsfel uppstår på SII när tåget passerar), uppkommer risker. Anlägg-ningen fungerar då inte, om nästa tåg kommer från B. Därför finns det en teknisk kontroll, som i regel innebär att närmaste blocksignal eller annan närbelägen huvudsignal inte kan visa ”kör” om det avkopplade läget kvarstår. Där den kontrollen saknas, finns V-försignal eller funktionen återinkoppling på tid. Den innebär, att anläggningen automatiskt övergår i varningsläge, om den har stått i avkopplat läge några minuter. Anm 2. SI eller SII utgörs ibland av flera intilliggande spårledningar. Anm 3. Om enbart Sv påverkas, när anläggningen är i viloläge, övergår den inte i varningsläge, utan kvarstår i viloläge. Sv påverkar i regel inte heller andra, intilliggande anläggningar, om de är i viloläge när Sv påverkas. Anm 4. Vid flera spår, där samtidiga rörelser är möjliga (t ex dubbelspår), fungerar viloläge, varningsläge och avkopplat läge oberoende av varandra för resp spår. Vägtrafiken är spärrad när anläggningen är i varningsläge för något av spåren.

3 Vägskyddsanläggningen fungerar inte, allmänt


a) En vägskyddsanläggning kan vara ur funktion på två sätt: 1) Vägtrafiken spärras, trots att inga tågfordon eller småfordon när-mar sig, 2) Vägtrafiken spärras inte, när tågfordon eller småfordon närmar sig. Orsaken kan vara ett fel eller arbete i anläggningen eller, när det gäller punkt 1), en felaktigt påverkad spårledning enl mom 5.
Till mom 3 avd a Om endast ett mindre fel har uppstått i vägskyddsanläggningen, t ex om enstaka lykta har slocknat, erfordras inte ordergivning och vägvakt enl avd b–e, om vägskyddsanläggningen trots felet bedöms säkert kunna stoppa vägtrafiken. Ett arbete, som innebär ingrepp i vägskyddsanläggningen och som påverkar anläggningens funktion, betraktas som säkerhetsarbete i sig-nalanläggning enl § 29A. Om arbetet är S-arbete, sker ordergivning (S10) på samma sätt som vid fel. b) Den som upptäcker fel enl avd a, skall snarast anmäla det, för vägkorsning – på bevakad station: till tkl, – på linjen och obevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. c) När tkl har fått anmälan om att en vägskyddsanläggning är eller kommer att vara ur funktion, skall han genast ombesörja att förare på berörda tåg (förare och tsm på vut) ges order (S10). Till mom 3, avd c Tkl för berörda kontrollstationer skall genast underrättas. Order ges till tåg (vut) på alla spår i båda riktningar och oavsett om felet hör till den ena eller andra typen (enl avd a). I orderna anges om bevakning vid vägkorsningen är ordnad eller inte. Ordern får grundas på de uppgifter som vägvakten har lämnat enl avd e, eller – vid A-arbete m m på bredvidliggande spår – på den anmälan som Spårinnehavaren, tsm, småfordonsförare eller vägvakt har lämnat enl mom 5b. d) Tkl skall snarast anmäla fel på vägskyddsanläggning till Spårinne-havaren. Denne skall se till att en vägvakt snarast kallas ut till vägkorsningen. Vägvakten skall tjänstgöra – tills felet är avhjälpt, vid fel enl avd a punkt 1, – åtminstone när tåg skall passera, vid fel enl avd a punkt 2. Till mom 3, avd d För vissa vägkorsningar kan Spårinnehavaren besluta att flera vägvakter skall tjänstgöra. Spårinnehavaren avgör vilken av vägvakterna som skall svara för kontakterna med tkl enl avd e. Vägvakt skall bära varningsväst för att styrka sin behörighet. Om A-arbete anordnas vid vägkorsningen, får FK-låda (se mom 5a) användas för att koppla från anläggningen. Om A-arbete anordnas och vissa andra villkor är uppfyllda enl mom 5 b, kan vägvakten ersättas av åtgärder som anges där. e) Vägvakten skall meddela tkl när han är eller beräknas vara på plats vid vägkorsningen. (Vid ett i förväg känt fel enl avd a punkt 2 skall tjänstgöringen börja senast 10 min innan tåg kan passera vägkorsning-en.) Tkl skall i förekommande fall underrätta vägvakten, om det finns tåg som inte kan nås för ordergivning. Om möjligt skall tkl hålla vägvakten löpande underrättad om de tåg (vut, A-fordonsfärder), som skall passera vägkorsningen. f) Vägvakten skall stoppa vägtrafiken, när tågfordon eller småfordon närmar sig vägkorsningen, och annars släppa fram vägtrafiken. Följan-de signaler ges mot vägtrafiken: – Utsträckt arm med röd flagga eller lykta med rött sken = ”stopp”. (Ges om inte ljussignaler, ljudsignaler och bommar stoppar väg-trafiken på normalt sätt.) – Vinkande tecken i färdriktningen = ”vägen är fri – kör fram”. (Ges till ett vägfordon i taget för att upphäva stoppsignal med ljus- eller ljudsignal.)Dessutom gäller: – Bommar skall frikopplas och lyftas för hand, men om möjligt fällas, när tågfordon eller småfordon närmar sig. – Signaleringen i ljudsignal skall stoppas, men om möjligt kopplas in, när tågfordon eller småfordon närmar sig. – Ljussignal mot vägen skall om möjligt visa rött sken när tågfordon eller småfordon närmar sig. Har tkl meddelat att det på väg mot korsningen finns tåg som inte kan nås för ordergivning, får bommar inte lyftas och vägtrafik inte släppas över, förrän tåget har passerat vägkorsningen. Vägvakten skall om möjligt sätta upp en skylt med ”Signalen ur bruk” på kryssmärkesstolpe i vägens alla riktningar. (Skylten får inte finnas uppsatt utan att vägvakt finns vid vägkorsningen.) Till mom 3, avd f Visar V-signal ”rörelse tillåten” för något spår, måste vägvakten vara helt övertygad om att inte något fordon (småfordon) närmar sig på det spåret, innan vägtrafik släpps fram. Innan vägtrafik släpps fram över ett spår, där tågrörelse kan förekomma, måste vägvakten vara extra försiktig. Vägvakten har rätt att efter egen bedömning hindra vägtrafik från att passera över vägkorsningen, t ex vid försämrad sikt p g a dimma. Spårinnehavaren kan för vägkorsning med särskilt besvärliga siktförhål-landen föreskriva, att vakten skall kontrollera tågläget hos tkl omedelbart innan han släpper över stora eller långsamgående vägfordon. Anordningar för bortkoppling av ljudsignaler, igångsättning av signale-ring mot vägen och frikoppling av bommar finns i den apparatlåda som hör till vägskyddsanläggningen.

4 Felaktig V-signal eller V-försignal

Är V-signal eller V-försignal felaktig, trots att vägskyddsanläggningen i övrigt fungerar, skall föraren på tåg samt förare och tsm på vut ges order (S10).
Till mom 4 Order om felaktig V-signal skall inte innehålla någon uppgift om att vägskyddsanläggningen fungerar, endast att V-signalen är felaktig. Vid felaktig V-försignal ges order om att signalen kan vara släckt.

5 Arbete vid vägskyddsanläggning

Om kortslutning av en spårledning i samband med A-arbete, A-fordons-färd eller vut leder till att en vägskyddsanläggning sätts igång (mom 3a punkt 1), skall åtgärder enl avd a) – e) nedan vidtas.
Till mom 5 Det är angeläget att åtgärderna vidtas så snabbt som möjligt, så att inte vägtrafikanternas respekt för vägskyddsanläggningar minskas. Vägtra-fikanten har inte rätt att passera järnvägen mot rött sken, om inte en vakt ger tecken till det. En skylt markerar var en igångsättningsspårledning börjar. Skylten är gul, om FK-låda finns och annars vit. (Den kan finnas upp till 60 m före spårledningens början.) En svart streckad ram runt en skylt strax före en station innebär, att spårledningar före och på stationen påverkar vägskyddsanläggningen endast när tågväg är lagd där eller när stationen är obevakad. (Vägkorsningen ligger då inne på eller bortom stationen.) a) Finns det en s k FK-låda (särskild frånkopplingsanordning av vägskyddsanläggningen), skall tsm ombesörja att den används. Till mom 5, avd a. FK-lådan är skild från den vanliga apparatlådan. Närmare instruktion för användningen utfärdas av Spårinnehavaren. b) Kan vägskyddsanläggningen inte frånkopplas med FK-låda, skall tsm ombesörja, att det vid vägkorsningen finns en vägvakt, som vidtar åtgärder enl mom 3f. (Se dock även nedan i avd c.) För vägskyddsanläggning som omfattar flera tågspår gäller dessutom följande, om tågrörelse kan förekomma på något av spåren: – Spårinnehavaren skall i förväg anmäla till tkl att anläggningen inte kommer att vara i funktion för det trafikerade spåret; anmälan görs som vid fel, enl mom 3b. – Tsm skall kontrollera hos tkl att ordergivning sker, innan bommar lyfts eller vägtrafik tillåts passera; tsm får uppdra detta åt väg-vakten. – För underrättelser från tkl gäller detsamma som vid fel, enl mom 3e. Till mom 5, avd b. Obs att åtgärder måste vidtas om en vägskyddsanläggning har återin-koppling på tid. Till andra stycket, första strecksatsen. Det förhållande, att en vägvakt släpper över vägtrafik mot stoppsignal över spår där tågrörelse kan förekomma, skall alltså innebära att vägskyddsanläggningen anses vara ur funktion, även om anläggningen tekniskt fungerar på rätt sätt. Order (S10) skall således ges till tåg (vut) enl mom 3c. Har Spårinnehavaren inte kunnat anmäla i förväg till tkl t ex vid hastigt påkommet arbete, skall anmälan göras av tsm. c) Vägvakt behöver dock inte sättas ut enl avd b, om – vägskyddsanläggningen är en helboms- eller halvbomsanläggning och – vägen korsar endast ett tågspår, och – vägkorsningen ligger på linjen eller obevakad station och finns inom A-arbetssträckan (A-fordonssträckan, vutsträckan), varvid dock tsm skall – se till att bommarna lyfts och säkras i upplyft läge, att ljussignaler mot vägen täcks över med säckar och signaleringen i ljudsignal stoppas, – underrätta tsm på sådana vut som skall föras över vägkorsningen medan signaler är övertäckta, – se till och ansvara för att vägskyddsanläggningen återställs och att säckarna tas ner, innan A-arbetet (A-fordonsfärden, vut) anmäls avslutat. Till mom 5, avd c. Obs att alla villkoren måste vara uppfyllda för att vägvakt inte skall behöva sättas ut. (På obevakad station räknas dock inte sidotågspår som tågspår i detta sammanhang.) Ljus- och ljudsignalanläggning kräver alltid vägvakt, eftersom där inte finns några lyfta bommar som håller V-signalen i ”stopp”.

Kategorier

Start / Tåg