Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§60 Avspärrning. Hinderanmälan och spärrning

Till § 60, inledning Hinderanmälan är en anmälan mellan två tkl för att avspärra en stationssträcka. Spärrning innebär en särskild ställverksmanöver som signaltekniskt verkar enl nedan: Spärrning av växel: Omläggning av växeln förhindras. Spärrning av spåravsnitt: Huvudsignal kan inte ställas till ”kör” till tågväg där spåravsnittet ingår. Anm 1. Före spärrningen måste tkl kontrollera att inte huvudsignalen visar ”kör”. I vissa anläggningar, där spärrningen också innebär att en signal som redan visar ”kör” ställs till ”stopp”, behövs inte kontrollen (anges i säpl). Spärrning av huvudsignal: Signalen kan inte ställas till ”kör”. Anm 2. För spärrning av huvudsignal gäller även anm 1. Anm 3. I vissa anläggningar innebär spärrning av en huvudsignal dessutom att huvudsignaler i motsatt riktning inte kan visa ”kör” till tågväg som motriktat leder förbi den spärrade signalen. Anm. 4 När en huvudsignal (= nr 1) är beroende av nästa (= nr 2), så att nr 2 krävs i ”kör” för att nr 1 ska kunna visa ”kör”, betraktas nr 1 som spärrad för tågväg mot nr 2 när nr 2 är spärrad. Anm 5. Vad som ovan sägs om huvudsignal och ”kör” gäller på motsvarande sätt även dvärgsignal och signalbild ”lodrätt”. Spärrning av linjeblock: Innebär även spärrning av utfartsblocksignal. Om blockriktningen är vänd A–>B, innebär spärrning – vid A: att bara utfartsblocksignalen vid A ställs till och hålls i ”stopp”, – vid B: dels att utfartsblocksignalen vid B hålls i ”stopp” och dels att blocksignalerna för tåg A–>B ställs till ”stopp”; finns det någon belagd blocksträcka på sträckan, ställs dock bara de blocksignaler till ”stopp” som finns mellan den belagda blocksträckan och B. För vissa stationssträckor med fjb som gränsar till en station (= G), som är fjbgränsstation eller är bemannad med ställverksvakt, förekommer att fjtkl inte själv kan spärra linjeblocket vid G. I sådant fall måste fjtkl uppmana tkl G resp ställverksvakten att spärra linjeblocket och ta bort spärrningen. Tkl G resp ställverksvakten skall bekräfta utförd åtgärd.

1 Allmänt

I den utsträckning säo föreskriver skall tkl skydda berörd stationssträcka eller berörda spåravsnitt på bevakad station genom avspärrning.

2 Stationssträcka utan fjb


a) Hinderanmälan. Avspärrning av stationssträckan sker genom hinderanmälan. För varje anordning som kräver avspärrning skall tkl för en av stationssträckans gränsstationer (= K) till tkl för den andra gränsstationen (= L) anmäla: ”Hinder för tåg K–L.” Föranleds avspärrningen av en anordning som finns efter ett tåg på stationssträckan anmäls dock i stället: ”Efter tåg 01 hinder för tåg K–L”. Anm. I anmälan anges skälet till avspärrningen och på dubbelspår det eller de spår som avses. b) Obevakad station. När en station (= B), som gränsar till en avspärrad stationssträcka (= B–C), lämnas obevakad, skall avspärrningen utsträckas till den nya stationssträckan (= A–C) genom att hinderanmälan överflyttas till stationssträckans nya gränsstation (= A). När bevakningen tas upp på en station (= B) som ligger på en avspärrad stationssträcka (= A–C), och avspärrningen föranleds av anordningar endast på sträckan B–C, skall avspärrningen minskas till sträckan B– C genom att hinderanmälan överflyttas från A till B. Hinderanmälan antecknas i tamboken. Kan hinderanmälan inte utväxlas, därför att stationssträckans andra gränsstation (= L) är stängd, får stationssträckan inte upplåtas för anordning som kräver avspärrning. (Undantag: se nästa stycke.) När stationssträckan är fri är det inget som hindrar att sträckan avspärras med hinderanmälan i förväg, omedelbart innan station stängs, för en anordning som är känd i förväg. Avspärrning av stationssträckan medan L är stängd får göras av tkl K genom att endast anteckna ”Hinder för tåg ...” i tamboken i följande fall: – vid oförutsett uppkommet fel på spår etc (§ 27:2), – för vut med hjälpfordon till hjälpbehövande tåg på stationssträckan, – för växling utanför stationsgränsen. Hinderanmälan skall utväxlas genast när tkl L tar upp bevakningen. Klart-anmälan (då-klart-anmälan) som har lämnats för tåg som ännu inte har gått ut på stationssträckan måste återkallas, innan sträckan avspärras. Kan detta inte ske, därför att L är stängd (jfr föregående stycke), anses klart-(då-klart-)anmälan vara återkallad genom avspärrningen; detta meddelas tkl L så snart som han återupptar bevakningen. Till avd b, första stycket. Överflyttningen av hinderanmälan sker genom att tkl B anmäler till tkl A enl avd a samt meddelar tkl C att så har skett. Till avd b, andra stycket. Om en anordning som föranleder avspärrning sträcker sig förbi B (t ex en A-fordonsfärd A–C), får inte bevakningen tas upp i B. Förekommer däremot flera anordningar på stationssträckan A– C utan att någon av dem sträcker sig förbi B (t ex en A-fordonsfärd A– B och ett A-arbete B–C), kan bevakningen tas upp i B. Hinderanmälan A–C ändras då till hinderanmälan dels A–B och dels B–C.

3 Skydd vid avspärrning (utan fjb)

Tkl för station som gränsar till avspärrad stationssträcka skall genast ombesörja skydd för stations-sträckan enl något av följande alternativ. (I säpl anges vilket som skall användas.) 1) Spärra utfartssignal, utfartsblocksignal eller linjeblock. 2) Sätta påminnelseskylt på ställare för utfartssignal, utfartsblocksignal, tågvägslås etc. 3) Sätta upp hindertavla.
Till mom 3. Skyddet är en förstärkning av avspärrningen och kompletterar hinderanmälan. Det skall anordnas omedelbart sedan hinderanmälan har utväx-lats. Det får dock hävas tillfälligt när fordonssätt vid vut eller A-fordonsfärd skall föras ut, men skall därefter omedelbart anordnas på nytt. När avspärrningen utsträcks eller minskas (hinderanmälan flyttas över) enl mom 2 avd b, skall skyddet tas bort på den förutvarande gränsstationen och anordnas på den nya gränsstationen. Till alternativ 1, spärrning. Om skyddet utförs genom att spärra linjeblocket, gäller anvisningarna för detta i mom 5 i tillämpliga delar. Till alternativ 2, påminnelseskylt. Används om alternativ 1 inte är möjligt. Med påminnelseskylt jämställs för ändamålet särskilt avsedd skärm, huv m m. Är en ställare e d gemensam för flera riktningar, skall den aktuella riktningen vara angiven på påminnelseskylten. På sådan stängd station där ställverksapparaten är åtkomlig för allmänheten skall skydd med påminnelseskylt vara kompletterat med skydd med hindertavla enl alternativ 3, utan att detta särskilt föreskrivs i säpl. Till alternativ 3, hindertavla. Används om utfartssignal eller utfartsblocksignal saknas. Hindertavlan sätts upp – antingen i huvudtågspåret vid tkl expedition, varvid växlarna till huvudtågspåret inte får rubbas under tiden för avspärrningen, – eller utanför yttersta växeln (längre ut mot stationsgränsen, om så erfordras för växling e d). Vid avspärrning efter tåg behöver hindertavlan inte sättas upp på den station som tåget går mot förrän omedelbart efter tågets ankomst.

4 Avspärrning upphävs (utan fjb)

När allt som kräver avspärrning har undanröjts, upphävs avspärrningen genom att tkl för en av stationssträckans gränsstationer (= K) anmäler till tkl för den andra gränsstationen (= L): ”Hindret K–L undanröjt kl ...”. Anm. På dubbelspår anges även vilket spår som avses. Det särskilda skyddet enl mom 3 skall tas bort.
Till mom 4. Avspärrningen kan upphävas bara när stationssträckans båda gränsstationer är bevakade.

5 Spärrning m m (fjb)


a) Avspärrning sker genom att fjtkl dels anordnar skydd genom spärrning enl nedan, dels antecknar på grafiskt upplägg. Linjeblocket spärras vid stationssträckans båda gränsstationer. Finns mellanblocksignaler på sträckan spärras dock bara vid den station varifrån blockriktningen är vänd, i följande fall: – vid avspärrning efter tåg, – om avspärrningen föranleds av endast en vut eller endast en A-fordonsfärd. När fler anordningar kräver avspärrning och när tåget har lämnat sträckan, spärras även vid den andra stationen. Om stationssträckan är fri när vut eller A-fordonsfärd skall börja på station, spärras linjeblocket först omedelbart sedan fordonssättet har passerat utfartsblocksignalen. Om vut eller A-fordonsfärd skall börja genom att fordonssättet förs ut från linjeplats, får fjtkl avvakta med spärrningen av linjeblocket tills växeln vid linjeplatsen har frigivits. Fjtkl skall härvid uppmana tsm att genast meddela fjtkl när växeln har frigivits. Om vut med hjälpfordon skall börja vid station varifrån blockriktningen är vänd och sträckan mellan stationen och det hjälpbehövande tåget är fri, får spärrningen tillfälligt hävas när fordonssättet skall föras ut från stationen. Spärrningen anordnas på nytt omedelbart sedan fordonssättet har passerat utfartsblocksignalen.
Till mom 5 avd a För att göra det möjligt att arbeta med och prova tekniska funktioner i linjeblocket när sträckan är avspärrad för A-arbete eller L-arbete, får tkl på begäran tillfälligt häva spärrning av linjeblocket. Skyddet anordnas då i stället genom spärrning längre bort på båda sidor om A-arbetet eller L-arbetet. Tåg (fordonssätt vid vut/A-fordonsfärd) får därvid inte vara på väg mot någon signal som inte spärras; står något stilla vid en sådan signal gäller § 51:6. b) När en stationssträcka (= G–H) närmast en fjbgränsstation (= G) skall avspärras, skall fjtkl dessutom till tkl G anmäla ”Hinder för tåg G– H” eller, vid anordning efter tåg, ”Efter tåg 01 hinder för tåg G–H”. Till mom 5 avd b Fjtkl lämnar endast en anmälan, även om avspärrningen föranleds av flera anordningar. Om G är stängd när stationssträckan skall avspärras, får anmälan anstå tills bevakningen åter har tagits upp i G.

6 Avspärrning upphävs (fjb)


a) När allt som kräver avspärrning har undanröjts, upphävs avspärrningen genom att fjtkl tar bort spärrningen. b) För stationssträcka närmast fjbgränsstation (= G) anmäler fjtkl dessutom till tkl G ”Hindret G–H undanröjt kl …”.
Till mom 6 Till avd b. Om G har varit stängd hela tiden medan stationssträckan var avspärrad och hinderanmälan därför inte har lämnats, får fjtkl upphäva avspärrningen utan att anmäla ”Hindret undanröjt” till tkl G.

7 Tågspår på bevakad station


a) Tkl avspärrar spåravsnitt genom att ombesörja skydd för spåravsnittet enl något av följande alternativ. (I säpl kan finnas kompletterande bestämmelser.) Avspärrningen skall utföras så att körsignal till spåravsnittet förhindras från alla riktningar. 1) Lägga och säkra växlar i skyddande läge. De säkras genom – att de spärras, eller – att de låses med K-lås eller hänglås, eller – att deras ställare förses med påminnelseskylt. 2) Spärra spåravsnitt. 3) Spärra huvudsignal eller dvärgsignal. 4) Sätta påminnelseskylt på ställare etc till huvudsignal eller dvärgsignal, efter kontroll av att signalen visar ”stopp”. Automatisk tågvägsläggning skall vara urkopplad eller förhindrad att lägga tågväg. Till alternativ 1, tredje strecksatsen. Varianten med påminnelseskylt på ställare till växel får användas som skydd bara om signalanläggningen saknar funktionen tågvägsläggning (se säok till § 55:1). Till alternativ 2. Vid behov utförs avspärrningen genom att spåravsnitt spärras på båda sidor om det område som skall avspärras. Till alternativ 2 och 3. För att göra det möjligt att arbeta med och prova tekniska funktioner i signalsäkerhetsanläggningen när spåravsnittet är avspärrat för A-arbete, får tkl på begäran tillfälligt häva spärrning av spåravsnitt eller signal. Kan skyddet inte anordnas enl alternativ 1 eller 4, anordnas det längre bort på båda sidor om A-arbetet. Tåg (vut, A-fordonsfärd) får därvid inte vara på väg mot någon signal som inte spärras; står något stilla vid en sådan signal gäller § 51:6. b) Om åtgärd enl alternativ 2, 3 eller 4 i avd a medför att ”kör” inte kan visas till ett spåravsnitt som inte behöver vara avspärrat, gäller: Spärrningen (påminnelseskylten) får inte upphävas (tas bort) för att ställa huvudsignal till ”kör”. Skall tåg (vut, A-fordonsfärd) framföras, får det ske efter medgivande enl § 70. Föregående stycke gäller dock inte om en huvudsignal behöver ställas till ”kör” i riktning från det område som måste vara avspärrat. Då får spärrningen (påminnelseskylten) tillfälligt upphävas (tas bort).

Kategorier

Start / Tåg