Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§71 Linjeblockering ur bruk

Till § 71 När linjeblockeringen har tagits ur bruk gäller säo föreskrifter om sträcka utan linjeblockering. Särskilda regler gäller dock för k-möte, se mom 7.

1 Urbruktagning


a) Linjeblockeringen tas ur bruk genom att tl – efter beslut av Spårinnehavaren – utfärdar S14. Tl sänder S14 till sträckans gränsstationer, mellanliggande bevakade stationer och berörda ordergivningsstationer. Tkl skall kvittera S14. Tl skall se till att han får kvitto. b) Linjeblockeringen får inte tas ur bruk, om tilläggståg finns på eller på väg mot sträckan.
Till mom 1 Synnerliga skäl krävs för att ta linjeblockeringen ur bruk. Spårinnehavaren skall samråda med Trafikledningsfunktionen. Linjeblockeringen skall tas ur bruk, om tåg, vut eller A-fordonsfärd måste framföras på stationssträckan medan arbete pågår med att inrätta eller slopa mellanblocksignal. Linjeblockeringen får tas ur bruk endast om orsaken till att blocksignal inte kan visa ”kör” är känd. Inom ATC-område skall ATC-arbetsområde vara anordnat. Undantagsvis får dock linjeblockeringen tas ur bruk redan innan ATC-arbetsområdet har hunnit anordnas; betr order i sådant fall se mom 2. Till avd a, sista stycket. Först sedan tkl har fört in S14 i tklboken får han kvittera S14, varvid tkl antingen läser upp S14 eller sänder en undertecknad avskrift av denna till tl.

2 Order till tåg och vut m m


a) När linjeblockering har tagits ur bruk, skall förare på tåg (förare och tsm på vut) ges order (S14). Sådan order innebär – att mellanblocksignal inte gäller för tåget (vut), – att tågets sth inte får överstiga 80 km/h. Har ATC-arbetsområde inte anordnats, ges föraren order (S10 eller S14) om detta samt om att sth inte får överstiga 40 km/h. b) Vid A-arbete eller A-fordonsfärd på stationssträckan skall tkl underrätta tsm när linjeblockeringen har tagits ur bruk. Sådan underrättelse innebär att mellanblocksignal inte gäller för A-fordonsfärd.
Till mom 2 Obs att utfartsblocksignal gäller även när linjeblockeringen är ur bruk på nästa stationssträcka. Den får således inte passeras i ”stopp” utan medgivande enl § 70.

3 Kontroll vid linjeplats

Tåg (vut, A-fordonsfärd) skall föras förbi växlar och rörlig bro vid linjeplats med växlingsfart. Föraren (tsm när föraren inte finns på främsta fordonet) skall kontrollera att växlarna ligger rätt resp att brosignal visar ”rörelse tillåten”. Kontrollen får ske under gång.
Till mom 3 På S14 anges om det finns växlar (rörlig bro) på stationssträckan. Dessutom uppmärksammas föraren genom att föregående blocksignal är försedd med tilläggstavla ’förreglar växel’ resp tilläggstavla ’förreglar rörlig bro’. Obs att kontrollen skall utföras även om den föregående blocksignalen skulle visa ”kör”.

4 Ibruktagande tidigare än planerat

Om linjeblockeringen – på hela sträckan eller del därav – kan tas i bruk tidigare än vad som har angivits på S14, skall tl underrättas. Efter samråd med Spårinnehavaren får tl ge order om att linjeblockeringen åter skall tas i bruk. Ordern sänds som telegram och formuleras: ”Fr o m tåg … tas linjeblockeringen åter i bruk på sträckan … – … .” Förare på tåg (förare och tsm på vut) som redan har fått order enl mom 2a skall ges order (S11) att linjeblockeringen åter har tagits i bruk. Tsm vid A-arbete eller A-fordonsfärd som har underrättats enl mom 2b skall underrättas om att linjeblockeringen åter har tagits i bruk.
Till mom 4 Det är synnerligen viktigt att tkl för kontrollstationerna förvissar sig om vilka order som har getts till de tåg som berörs av den ändrade ordern. Emellertid bör man undvika att ta linjeblockeringen i bruk tidigare än planerat. Detta med hänsyn till risken att tåg som redan har fått S14 av förbiseende inte ges den för säkerheten så viktiga ”kontraordern” på S11.

5 Omfattning, tågs ordningsföljd (enkelspårig sträcka)


Till mom 5–8 Obs. Om linjeblockeringen är ur bruk på dubbelspårig sträcka med enkelspårsdrift, gäller i fråga om tågs ordningsföljd och förarens möteskontroll bestämmelserna i § 81. En S14 omfattar endast en stationssträcka. Tågens ordningsföljd på stationssträckan bestäms på S14 genom uppräkning av tågen i tidsföljd. Vid uppräkningen tas med – det sista tåg som i vardera riktningen och innan linjeblockeringen tas ur bruk går på stationssträckan, – de tåg som skall gå medan linjeblockeringen är ur bruk (ordinarie tåg samt de extratåg som är anordnade när S14 utfärdas, utan ”E” efter tågnumret). Till mom 5 Till första stycket. Under tiden en S14 gäller får bevakningen inte tas upp på eventuell obevakad station på stationssträckan. Till andra stycket. Tåg som går på stationssträckan innan linjeblockeringen tas ur bruk måste tas med i uppräkningen för att föraren på tåg, sedan linjeblockeringen har tagits ur bruk, skall kunna kontrollera möte enl mom 7.

6 Linjeblockering ur bruk

Tl skall komplettera S14 med särskild order om ordningsföljden i följande fall: 1) om extratåg anordnas sedan S14 har utfärdats, 2) om ett tåg, som skulle ha gått när linjeblockeringen fortfarande var i bruk, p g a försening kommer att framföras sedan linjeblockeringen har tagits ur bruk, 3) om tl vill ändra ordningsföljden, när detta förfaringssätt anses lämpligare än att tillämpa § 77 och § 78. I ordern skall tl ange de tåg som skall k-möta det tåg (= 05) för vilket ordningsföljden särskilt har bestämts; dessa tåg ges order (S9). Den särskilda ordern sänds som telegram och formuleras: ”Tåg 05 skall, när linjeblockeringen är ur bruk … – … (datum)/(natt mot ……) gå mellan tåg 02 och 04. Tåg 04 skall k-möta 05 i …”.

7 K-möte (enkelspårig sträcka)

På den gränsstation (= X), varifrån ett tåg (= 02) skall gå ut på sträcka där linjeblockeringen har tagits ur bruk, uppkommer k-möte enl följande: 02 k-möter ett tåg, nämligen det (= 01) som närmast före 02 har gått på stationssträckan i motsatt riktning till X. 02 k-möter 01 enl denna regel även om tidsmellanrummet överstiger 60 min. K-möte föreligger dock inte, om 02 redan har k-mött 01 på en station före X.

8 Order till tåg och vut (Tillägg till mom 2, enkelspårig sträcka)

S14 kan ges i av tkl bestyrkt avskrift eller utdrag. Har tl genom särskild order bestämt ett tågs ordningsföljd, skall den S14 som ges till föraren på detta tåg vara kompletterad enl tl särskilda order. S14 till vut behöver inte innehålla uppräkning av tågs ordningsföljd.
Till mom 8 På S14 till ett visst tåg behöver i uppräkningen endast tas med tåget självt samt det tåg som går närmast före i motsatt riktning, även om det skulle gå innan linjeblockeringen tas ur bruk.

Kategorier

Start / Tåg