Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§30 Arbete på kontaktledningen. E-arbete

Anm. S2 kan förutom som blankett finnas även i form av anteckningsbok, stämpel e d enl Spårinnehavarens/Trafikledningsfunktionens beslut.

1 Allmänt

1.1 Inledning
Till skydd mot att fordon med uppfälld strömavtagare leder spänning till kontaktledningssektion där arbetet pågår, ska – A-arbete (enl § 29), eller – E-arbete (endast på tågspår) enligt nedanstående bestämmelser tillämpas. E-arbete innebär att ett område disponeras för arbete på kontaktledningen eller anslutande högspänningsanläggning och som av elsäkerhetsskäl kräver att inga eller bara vissa fordonsrörelser får ske inom arbetsområdet.
1.2 Tillsyningsman
För varje E-arbete ska en tsm finnas utsedd. Tsm ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för E-arbetet. Vid avlösning av tsm under E-arbetet ska den tillträdande informera – på linjen och obevakad station: tkl för en av stationssträckans gränsstationer (på fjbsträcka: fjtkl), – på bevakad station: tkl för stationen. Vid E-arbete på stängd station ska tkl informeras om avlösning av tsm så fort bevakningen har tagits upp. Anm. För elsäkerhetsåtgärder finns en kopplingsledare utsedd. Tsm och kopplingsledaren ska samordna säkerhetsåtgärderna. Det kan förekomma att samma person både är kopplingsledare och tsm för E-arbetet.

2 E-arbetsområde

2.1 Allmänt
E-arbete kan bara omfatta tågspår. Det sammanhängande område som upplåts för E-arbetet (= E-arbetsområdet) kan omfatta både linjen, obevakad station och stationssträckans (ena eller båda) gränsstationer. På fjbsträcka får E-arbetsområdet omfatta flera stationssträckor och gränsstationerna till dessa. Även fjbgränsstation får ingå i E-arbetsområdet.
2.2 E-arbete enbart på linjen och obevakad station
E-arbete som bara omfattar linjen och obevakad station, ska begränsas av närmaste stationer. Anm. E-arbetet omfattar alltså linjen fram till resp stationsgräns, men inte in på den angivna gränsstationen.
2.3 E-arbete på bevakad station
På bevakad station ska gränserna för E-arbetsområdet utgöras av med- eller motriktad huvudsignal, dvärgsignal, stopplykta eller S-tavla. Är detta inte möjligt ska annan tydlig punkt, som kan identifieras av både tkl och tsm, begränsa E-arbetsområdet. Anm. Eftersom E-arbetsområdet kan omfatta flera stationer med mellanliggande linje, måste gränspunkterna för området anges tydligt med stationssignatur. Detta gäller särskilt om dvärgsignal, hinderfrihetspunkt för växel eller annan punkt (som normalt inte anges med stationssignatur) än huvudsignal avgränsar E-arbetsområdet.
2.4 E-arbete på stängd station
På stängd station får E-arbete äga rum, om stationen är bevakad när E-arbetet börjar och när det anmäls avslutat. Bestämmelserna för E-arbete på bevakad station gäller för övrigt.

3 E-arbete samtidigt med andra anordningar

3.2 På linjen eller obevakad station
E-arbete får ske samtidigt och på samma sträcka som är upplåten för andra anordningar än tåg. Samråd ska ske enl § 20 om E-arbetsområdet helt eller delvis är upplåtet för vut.
3.3 På bevakad station
Växling får ske inom E-arbetsområdet med fordon utan uppfälld strömavtagare, sedan växlingsledaren har haft samråd med tsm enl § 20. Småfordonsväxling får ske inom E-arbetsområdet utan samråd med tsm.

4 Planering, begäran och beviljande av E-arbete

Anm. I TLF kan anges att tl åligganden enl art 4 övertas av annan funktion inom Trafikledningsfunktionen.
4.1 Planering allmänt
E-arbete planeras antingen i god tid i förväg eller kort tid innan arbetet ska börja. Planeringen görs på S2 och omfattar – E-arbetsområde, – start- och sluttid.
4.2 Förplanering och begäran
Om möjligt planeras E-arbetet i god tid i förväg. Begäran sker genom att ifylld S2 sänds till tl.
4.3 Direktplanering och begäran
Om E-arbete inte har begärts i förväg hos tl, görs det 1) för E-arbete på enbart en bevakad station: hos tkl för stationen, 2) för E-arbete enbart på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer, 3) för E-arbete som omfattar både linjen och obevakad station samt bevakad station: hos tkl för en av stationssträckans gränsstationer, 4) för E-arbete på fjbsträcka: hos fjtkl, 5 för E-arbete på fjbsträcka när arbetet även berör fjbgränsstation: hos fjtkl. Planeringen sker då tillsammans med tkl när S2 fylls i.
4.4 Beviljande, delgivning av S2
4.4.1 Förplanerat E-arbete
Har E-arbetet förplanerats och begärts hos tl, beviljar tl arbetet. Beviljad S2 ska delges den som har begärt E-arbetet samt 1) för E-arbete på bevakad station: tkl för stationen, 2) för E-arbete på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: tkl för stationssträckans gränsstationer, 3) för E-arbete på fjbsträcka: fjtkl, 4 för E-arbete på fjbsträcka när arbetet även berör fjbgränsstation: fjtkl samt tkl för berörda fjbgränsstationer. Den som har begärt E-arbetet ombesörjer att tsm delges beviljad S2.
4.4.2 Direktplanerat E-arbete
E-arbete som planeras direkt med tkl beviljas 1) för E-arbete på enbart en bevakad station: av tkl för stationen, 2) för E-arbete enbart på linjen eller obevakad station på sträcka utan fjb: av den tkl som E-arbetet har planerats hos, i samråd med tkl för stationssräckans andra gränsstation; S2 delges denne i samband med beviljandet, 3) för E-arbete som omfattar både linjen och obevakad station samt bevakad station: av den tkl som E-arbetet har planerats hos, i samråd med tkl för stationssräckans andra gränsstation; S2 delges denne i samband med beviljandet, 4) för E-arbete på fjbsträcka: av fjtkl, 5) för E-arbete på fjbsträcka när arbetet även berör fjbgränsstation: av fjtkl i samråd med tkl för fjbgränsstationen; S2 delges denne i samband med beviljandet.
4.6 Avstämning av planeringen innan starttillstånd inhämtas
4.6.1 Allmänt

a) Innan tsm inhämtar starttillstånd för E-arbetet ska en avstämning av de på S2 planerade uppgifterna göras hos tkl. Anm 1. Om E-arbetet direktplaneras kort tid i förväg, är det inget som hindrar att avstämningen görs vid samma tillfälle. Har tsm delgetts S2 av den som begärt E-arbetet eller har tsm själv skrivit ner den vid planeringen, ska S2 motläsas av tsm för kontroll av att uppgifterna stämmer överens. S2 kompletteras med uppgift om tsm namn och driftradio/telefonnummer. Anm 2. Har tsm inte delgetts förplanerad S2, ska tkl delge honom S2. b) Berörs E-arbetsområdet av vut eller växling, ska tkl underrätta tsm om detta och uppmana honom att kontakta den andre tsm eller växlingsledaren för samråd.
4.6.2 Förutsättningarna ändras
Om tiden för E-arbetet måste ändras vid avstämningen gentemot på S2 planerad tid, får tkl och tsm i samråd ändra denna (jfr dock nästa stycke). Om E-arbetsområdet måste ändras eller om E-arbetet inte kan ges starttillstånd före den ursprungligen beviljade och på S2 angivna sluttiden, får den beviljade S2 inte användas. I stället ska nytt E-arbete planeras. Anm 1. Om ett beviljat E-arbete inte kan genomföras utan ”ställs in”, ska de som har fått underrättelser om E-arbetet meddelas av tkl. Anm 2. På vissa stationer kan ställverksvakt i stället för tkl få bevilja E-arbete på bevakad station (anges i säpl och linjeboken; Trafikledningsfunktionen beslutar i samråd med Spårinnehavaren). Vad som i denna paragraf sägs om tkl gäller då i stället ställverksvakten.

5 Spårinnehavarens uppgifter till tsm för E-arbete

Spårinnehavaren lämnar tsm uppgift om ansvarig kopplingsledare.

6 Starttillstånd för E-arbete, allmänt

Omedelbart innan E-arbetet ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd av tkl. Det lämnas för E-arbete 1) på enbart en bevakad station: av tkl personligen, 2) som helt eller delvis omfattar linjen på sträcka utan fjb: av tkl personligen för en av stationssträckans gränsstationer, 3) som helt eller delvis omfattar linjen på fjbsträcka: av fjtkl. Starttillståndet ska innehålla identifiering av E-arbetet och orden ”... får starta”, t ex ”E-arbete Pettersson Trådköping–Elberga får starta”. Anm. E-arbetet börjar så snart tkl har lämnat starttillstånd och pågår tills E-arbetet anmälts avslutat av tsm.

7 Tkl åtgärder innan starttillstånd ges för E-arbete

7.1 E-arbete på linjen eller obevakad station
Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med tsm enl art 4.6 2) avspärra stationssträckan, 3) kontrollera att stationssträckan är fri från tåg, 4) då vut finns på stationssträckan och samråd ska ske med andra tsm: få bekräftat av tsm att samråd (som har inneburit att E-arbetet kan genomföras) har skett med de andra tsm. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.
7.2 E-arbete endast på en bevakad station
Tkl ska 1) ha stämt av uppgifterna på S2 med tsm enl art 4.6, 2) se till att E-arbetsområdet är fritt från tåg, vut och växling, 3) avspärra E-arbetsområdet. Därefter får tkl lämna starttillstånd till tsm.
7.3 E-arbete som omfattar både linjen och obevakad station samt bevakad station
Tkl ska utföra åtgärder både enligt 7.1 och 7.2 ovan innan starttillstånd får lämnas till tsm. Omfattar E-arbetet även spår inom stationssträck-ans andra gränsstation eller fjbgränsstation, ska dess tkl ha bekräftat att åtgärder enl art 7.2 är utförda där.

8 Tsm åtgärder före E-arbetet

8.1 Besiktningar och skyddsåtgärder m m
Tsm ska ha fått uppgift om ansvarig kopplingsledare.
8.2 Starttillstånd
Omedelbart innan E-arbetet ska börja, ska tsm inhämta starttillstånd från tkl enl art 6. Starttillståndet antecknas på S2.
8.3 Tsm skyddsåtgärder
För E-arbete krävs inte kortslutning av spårledning, uppsättning av hindertavlor, klovning eller låsning av växel eller andra skyddsåtgärder som ska användas vid A-arbete. Anm. E-arbete får inte ersätta A-arbete om arbetet innebär att spåret är ofarbart eller försvagat.

9 Genomförande av E-arbetet

Tsm ska finnas anträffbar för samråd enl § 20. Anm. Inget hindrar att ansvarig för annan anordning (t ex tsm för vut eller A-fordonsfärd) samtidigt är tsm även för E-arbetet.

14 Avslutat E-arbete

14.1 Tsm åtgärder
Innan E-arbetet anmäls avslutat ska tsm ha fått uppgift från kopplingsledaren att fordon med uppfälld strömavatagare får köras på berörda spår. Anm. Om brister kvarstår får E-arbetet inte avslutas, utan tsm ska kontakta Spårinnehavaren för besked om vilka åtgärder som ska vidtas.
14.2 Anmälan

a) Tsm lämnar anmälan, för E-arbete 1) på endast en bevakad station: till tkl, 2) på linjen och obevakad station och om det berör även bevakad station: till tkl för en av stationssträckans gränsstationer; på fjbsträcka till fjtkl. b) Anmälan ska innehålla 1) tsm namn samt driftradio- eller mobiltelefonnummer, 2) orden ”anmälan om avslutat E-arbete” och tidpunkt. Anmälan antecknas av tsm på S2.
14.4 Tkl åtgärder
Sedan tkl har fått anmälan får han upphäva avspärrningen. Har flera anordningar funnits samtidigt på stationssträckan, får avspärrningen inte upphävas förrän berörda tkl i samråd (fjtkl) har kontrollerat att alla anordningarna har anmälts avslutade.

Kategorier

Start / Tåg