Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§4 Ljudsignaler


Till mom 1-11 Ljudsignalerna ges med tyfon eller vissla. [lång] innebär ett långt ljud, ca 3 s, och [kort] ett kort ljud, ca 1/2 s.

1 "Tåg kommer"

[lång], ges: a) vid ljudsignaltavla, enl § 3:31, b) när tåg befinner sig vid orienteringstavla för vägskyddsanläggning, om signal från V-försignal eller V-signal inte kan ses; härvid ges ”tåg kommer” upprepade gånger, c) för att varna personer i spåret eller i farlig närhet, eller när vägfordon närmar sig vägkorsning utan att synas stanna, d) när tåg på dubbelspår närmar sig annat tåg, som av slutsignalerna att döma framförs i samma riktning på det andra spåret och som verkar ha stannat, e) för att underrätta personal när en rörelse, som måste upphöra p g a att kontaktledningen blev spänningslös, åter kan fortsätta.
Till mom 1 Till avd c. När personer behöver varnas vid igångsättning eller vid låg hastighet, får föraren efter egen bedömning inskränka ljudsignalen till ett kort ljud.

2 "Beredd"

[kort][kort][kort], ges: a) när infartssignal eller mellansignal visar ”stopp” och det i linjebeskrivningen särskilt är angivet att ”beredd” skall ges. (Om inte annat anges skall tåget ha stannat vid signalen innan ”beredd” ges.) ”Beredd” innebär i detta fall att föraren är beredd på hinder, när tåget förs vidare in på stationen. b) som svar på stillahållen stoppsignal från tkl under tågets infart.
Till mom 2 Till avd a. ”Beredd” vid huvudsignal i ”stopp” används i regel bara på station vid sträcka utan linjeblockering där signaltelefon saknas, för att möjliggöra tillämpning av vissa delar av § 73 och § 74. Trafikledningsfunktionen kan bestämma att ”beredd” tillfälligt skall användas vid någon viss infartssignal/mellansignal. I så fall ges order (S10). Efter ”beredd” vid infartssignalen (mellansignalen) skall föraren vara beredd på – hinder i tågvägen, om föraren tidigare har fått order (S10) (se § 73:1b), – hinder på tågvägens skyddssträcka (se § 73:2b), – hinder för avgången (bl a aktuellt för genomfartståg eller tåg med behovsuppehåll när utfartssignal saknas, se § 74:2b punkt 2). Efter ”beredd” är sth 30 km/h, se § 68:4d. Till avd b. Förekommer vid tillämpning av § 74:1 och § 74:2b punkt 3.

3 "Har mötande tåg kommit in"

[kort][kort], ges när förare på tåg begär besked från tkl om mötande tåg har kommit in.

4 "Fara"

Upprepade korta, ges: a) när nödbromsning behövs, b) när ett tåg som skall göra uppehåll på lokalbevakad station inte har kunnat stanna med främsta delen senast vid tågvägens slutpunkt, c) när hjälp behövs p g a missöde.

5 "Uppfattat"

[kort] ges, förutom i de fall som särskilt anges i säo/säok: a) för att besvara signal som inte kan eller skall åtlydas genast (ifall ”kontaktledningen spänningslös” inte skall ges enl mom 9), b) som svar på signal ”körtillstånd”, när tåg får passera station. Anm. När nattsignaler används kan signalen besvaras genom att blinka med helljuset två gånger.

6 "Lägg om växeln"

[kort][lång], ges när växel begärs omlagd.

7 "Samtal önskas"

[lång][lång], ges när tåg på grund av någon oregelmässighet har stannat och föraren vill tillkalla avgångssignaleraren för samtal.

8 "Undersök bromsarna"

[lång][lång][lång], ges när förare vill tillkalla personal för undersökning av bromsarna.

9 "Kontaktledningen spänningslös"

[lång][kort][kort], ges: a) för att besvara signal, som inte kan åtlydas genast, därför att kontaktledningen har blivit spänningslös, b) för att underrätta personal att rörelse måste upphöra, därför att kontaktledningen har blivit spänningslös.

10 "Minska hastigheten"

[lång][kort][lång], ges för att underrätta förare på koppellok eller pålok att hastigheten skall minskas. Anm. Underrättelsen kan i stället lämnas genom signal med ena armen sträckt uppåt.

11 "Öka hastigheten"

[lång][kort], ges: a) för att underrätta förare på koppellok eller pålok att hastigheten skall ökas. Anm. Underrättelsen kan i stället lämnas genom signal med ena armen sträckt utåt. b) för att underrätta förare på pålok att tåget skall sättas igång.

12 Signaler med enklangsklocka eller summer

Med s k enklangsklocka eller summer som finns i vissa motorvagnar kan följande signaler ges: a) Av föraren till avgångssignaleraren [kort] "klart för avgång" (endast till tbfh) [kort][kort] "samtal önskas" [kort][kort][kort] "kontrollera dörrarna" b) Av avgångssignaleraren till föraren [kort] "stäng dörrarna" [kort][kort] Om tåget står stilla: "avgång" Anm. Innebär i förekommande fall även att dörrarna ska stängas. [kort][kort] Om tåget är i rörelse: "ej uppehåll vid nästa tpl" [kort][kort][kort] "uppehåll vid nästa tpl" Upprepade korta "stopp"

Kategorier

Start / Tåg