Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§45 Tågs iordningställande, säkerhetssyning och bromsprov

2 Syning

Vagnar skall synas i fråga om trafikduglighet och lastning enl Trafikutövarens bestämmelser.
Till mom 2 Banverket tillämpar SJ bestämmelser (SJF 313.1 och 313.2) i tillämplig omfattning.

3 Bromsprov

Bromsprov skall göras enl Trafikutövarens bestämmelser.
Till mom 3 För Banverket finns bestämmelser om bromsprov i BVF 528.3.

4 Kontroll av tågsättet, uppgift till förare


a) Kontroll skall göras av – att tåget är riktigt sammansatt enl säo, – att vagnvikten inte överstiger den tillåtna, – att tåget har slutsignal, – att bromsprov har gjorts, – att säkerhetssyning har gjorts på godsvagnar och tjänstevagnar. b) Föraren skall lämnas uppgift om tågvikt, bromsvikt, tillgängligt bromstal, tåglängd, vissa laster m m. Uppgiften utfärdas och lämnas på bl ”Uppgift till förare”, om Trafikutövaren inte har medgett att den får lämnas muntligt. Anm. Ingen uppgift till förare lämnas i tåg som består av endast dragfordon (ett eller flera) eller av endast motorvagn(-ar) och vagnar som hör ihop med motorvagnstypen.
Till mom 4 Ny uppgift behövs inte enbart av den anledning att tåg byter nummer. Huvudregeln är att ny uppgift skall lämnas på station där tågets sammansättning ändras. Undantag: – Resandetåg: Uppgift som gäller från mellanstation, där avkoppling skall ske, får lämnas i förväg. Samma gäller vid planenlig tillkoppling, om uppgiftslämnaren känner till data för de fordon som skall kopplas till. – Andra tåg: Om tågets sammansättning ändras endast genom planenlig avkoppling och/eller rundgång, får utgångsstationens uppgift omfatta även gången från mellanstationen. Utgångsstationen skall underrätta mellanstationen om att uppgift har lämnats. Ändras förutsättningarna, skall ny uppgift lämnas.

5 Kontroll av tågs sammansättning

Kontroll enl mom 4a skall göras, och uppgift till föraren enl mom 4b skall i förekommande fall utfärdas och lämnas enl följande: Tåg som består av endast dragfordon eller av endast motorvagn(-ar) och vagnar som hör ihop med motorvagnstypen: av föraren. Annat resandetåg: av den ombordansvarige, om inte Trafikutövaren har utsett någon annan. Annat godståg eller tjänstetåg: – av den som Trafikutövaren har utsett, – om ingen finns utsedd: av växlingsledaren när sådan finns, – annars: av föraren. Anm. För kontroll av att tillåten vagnvikt inte överskrids i resandetåg och i tjänstetåg med övervägande personvagnar svarar operativ arbetsledning.

6 Förarens åtgärder


a) Föraren skall kontrollera – att dragfordonet får framföras på sträckan i fråga, – att främsta fordonet har verksam tryckluftbroms, – att bromsprov har gjorts, – att föreskrivna effekter finns på dragfordonet, – att frontsignal visas från främsta fordonet. b) På tåg med verksam ATC skall föraren i ATC-utrustningen mata in – tågets sth, – tåglängd, – bromstillsättningstid, – retardationsförmåga, – tågegenskapskod, samt i förekommande fall – procentuellt överskridande
Till mom 6 Till avd b. Föraren ansvarar för att tågdata är riktigt inmatade, i förekommande fall enl de uppgifter som har lämnats på bl ’Uppgift till förare’. Vid inmatningen av tåglängd, bromstillsättningstid och retardationsförmåga används de värden som Trafikutövaren har fastställt. När vagnar lastade till stax D medförs (framgår av bl ’Uppgift till förare’) skall motsvarande särskilda tågegenskapskod vara inmatad. Annars skall tågegenskapskoden för ”normalt tåg” vara inmatad. Beträffande inmatning av – tågets sth, se § 68:1b, – procentuellt överskridande, se § 28:1c.

Kategorier

Start / Tåg