Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§78 Tågföljdsändring och tågsättsbyte


Till mom 1–3 Med tågföljdsändring avses den ändring för tåg i samma riktning av normal ordningsföljd eller – när linjeblockering är ur bruk eller vid enkelspårsdrift – av den ordningsföljd som framgår av S14 resp S7. Om tågföljden skall ändras förbi gränsstation mellan sträcka utan fjb och fjbsträcka, tillämpas bestämmelserna i flera steg, så att varje tågföljd-sändring inte sträcker sig förbi gränsstationen.

1 Tågföljdsändring, sträcka utan fjb

Skall ordningsföljden mellan tåg i samma riktning ändras mellan B och S, utfärdar tl order enl S12 och sänder denna till tkl B. Anm. Trafikledningsfunktionen kan medge att S12 utfärdas av tkl B efter samråd med tkl S. Tkl B skall sända S12 till S och mellanliggande bevakade stationer.
Till mom 1 När så anses behövligt, kan tl klargöra tågföljden genom att ange denna i S12.

2 Tågföljdsändring och tågsättsbyte

På sträcka med linjeblockering gäller: Vid större försening för ett tåg (= 05) kan tl ge särskild order om att 05 tills vidare skall utgå ur tågföljden mellan B och S. Tl sänder ordern som telegram till tkl B med följande formulering: ”Tåg 05 skall t v utgå ur tågföljden till S.”. Tkl B skall sända tl särskilda order till S och mellanliggande bevakade stationer. När 05 kan gå från B, fastställs tågföljden genom att S12 utfärdas och sänds enl mom 1.

3 Tågföljdsändring, fjbsträcka

Fjtkl beslutar om tågföljdsändring. S12 utfärdas inte.
Till mom 3 Fjtkl skall underrätta tkl för fjbgränsstation om tågföljdsändring på stationssträckan närmast fjbgränsstationen, se bil 3 art 2.1.1.

4 Tågsättsbyte


a) Sträcka utan fjb. Tl kan i stället för att ändra tågföljden ge särskild order om tågsättsbyte. Tl sänder ordern som telegram med följande formulering: ”Tågen 01 och 03 skall idag (natt mot… ) byta tågsätt på sträckan B–S.” Ordern sänds till B, S och de mellanliggande bevakade stationer där 01 och 03 har uppehåll för trafikutbyte. Ordern innebär att det tågsätt som från B ursprungligen skulle gå som tåg 01 i stället skall gå som tåg 03, och omvänt. Tkl i B skall – ombesörja att föraren på 01 och 03 får order (S11) om att tågsättet skall framföras som 03 resp 01, – kontrollera att förarna på tågen från B får de order de skall ha. b) Fjbsträcka. Fjtkl kan ge särskild order om tågsättsbyte. Avd a gäller i tillämpliga delar.
Till mom 4 Order om tågsättsbyte får ej utfärdas förbi fjbgränsstation. I förekommande fall sker tågsättsbytet i flera steg genom att tl och fjtkl utfärdar order för sin resp sträcka. Berörda tl och fjtkl skall samråda med varandra. Tågsättsbyte bör användas bara om tågen är likartade och påtagliga fördelar i tågledningshänseende kan vinnas. Till avd a. På sträcka utan linjeblockering kan finnas hinder mot att använda sig av tågsättsbyte. Se följande exempel: Tåg 01 är försenat och går efter 03 till C. Tåg 03 är i rätt tid och tågsättet kan gå från C som 01. Tl får emellertid inte ge order om att 01 och 03 skall byta tågsätt på sträckan C–F. Om han gjorde det, skulle nämligen 02 få k-möte med tåg med nummer 01 två gånger (i D med det nyutrustade 01 och i C med det ursprungliga 01), vilket skulle kunna leda till allvarliga missförstånd. För att undvika detta måste tl vidta andra åtgärder, t ex ställa in 01 på sträckan C–F och anordna extratåg för 03 tågsätt i 01 läge. Däremot är det inget som hindrar att 01 ursprungliga tågsätt framförs från C i 03 tdt. Vad som här har sagts gäller även när tåg nyutrustas utan samband med tågsättsbyte. Till avd a, sista stycket. Tkl B skall se till att alla order har överlämnats mellan förarna på de båda tågen, om dessa finns på stationen. Annars måste tkl B ta kontakt med tkl för ordergivningsstationen och komma överens med denne hur ordergivningen skall ordnas, t ex att tkl B skall ge vissa order till det ena eller båda tågen.

Kategorier

Start / Tåg