Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§41 Bromsföreskrifter för tåg

Trafikutövaren kan ge ut kompletterande bestämmelser. Anm 1. För Banverket finns bestämmelser i serien BVF 528.3. Trafikutövaren beslutar om bestämmelserna i denna paragraf ska gälla även vut. Anm 2. För Banverket gäller särskilda bestämmelser, se BVF 528.3.

1 Bromsgrupper


a) Tåg framförs i någon av följande bromsgrupper: Bromsgrupp P/R: när bromsvikten kommer från bara P-bromsar eller R-bromsar. Anm 1. Trafikutövaren kan fastställa regler om fördelningen mellan P-bromsar och R-bromsar. Trafikutövaren kan föreskriva att verksamt dragfordon i vissa fall ska ha G-broms inkopplad. Bromsgrupp G: när bromsvikten kommer från bara G-bromsar. Anm 2. Verksamt dragfordon får ha P-broms inkopplad. b) Normalt framförs tåg i bromsgrupp P/R. Om tåget ska framföras i bromsgrupp G, anges det i tdt. Om bromsgruppen måste ändras, underrättar Trafikutövaren den som ansvarar för kontroll av tågsättet enl § 45:4. Föraren underrättas – på bl ”Uppgift till förare”, eller – genom order (S11). Anm 3. Det är Trafikutövaren som begär hos tl att underrättelse om ändrad bromsgrupp ska ges som order. c) Bromsgrupp G får bara användas efter särskilt beslut av Trafikutövaren och enl dennes särskilda bestämmelser.

2 Broms på första och sista fordonet


a) Första och sista fordonet ska vara tryckluftsbromsat så att bromsen automatiskt tillsätts om självavkoppling skulle inträffa. Anm. Minst två axlar ska vara tryckluftsbromsade för att fordonet ska räknas som tryckluftbromsat. b) Skulle fel uppstå på linjen eller obevakad station så att bestämmelsen i avd a inte kan följas, får tåget framföras till nästa bevakade station. Härvid gäller: – Sth 40 km/h. – Finns resande i det obromsade fordonet, ska dess handbroms bemannas. – Kan, på sträcka utan linjeblockering, sista fordonet inte vara anslutet till huvudledningen, ska föraren underrätta tkl för nästa bevakade station innan tåget förs in på stationen. Tkl måste då kontrollera eller få bekräftat att tåget medför slutsignal för att tåget ska anses ha kommit helt innanför stationsgränsen.

3 Uppgift till förare

Föraren ska förvissa sig om – tågvikt, bromsvikt och tillgängligt bromstal, – antalet vagnsaxlar med skivbroms (gäller endast resandetåg). För loktåg får föraren uppgifterna ovan på bl ”Uppgift till förare”. Anm. Även om föraren får bl ”Uppgift till förare” ska han kontrollera det tillgängliga bromstalet med ledning av blankettens uppgifter om tågvikt och bromsvikt.

4 Sth med hänsyn till bromsförmåga

Tågets sth med hänsyn till tillgängligt bromstal (retardationsförmåga) och tåglängd (tillsättningstid) framgår av bromstalstabell i linjeboken.

Kategorier

Start / Tåg