Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§55 Tågvägsinspektion

1 Tågvägsinspektion

Kort tid innan tågrörelse tillåts på bevakad station, skall den klargjorda tågvägen inspekteras. Detta innebär kontroll av 1) att växlar och spårspärrar som ingår i eller skall skydda tågvägen ligger rätt och är låsta eller bevakade, 2) att växling (småfordonsväxling) i strid mot § 37:7 inte pågår eller kommer att börja, innan tåget har framgått, 3) att den klargjorda tågvägen och dess skyddssträcka är hinderfria, 4) att annan samtidig tågrörelse äger rum endast om detta är tillåtet enl § 57:1. Anm. Betr tillämpning av detta mom i samband med automatisk tågvägsläggning och automatisk tågvägsupprepning, se § 51:3b.
Till mom 1 – allmänt, begrepp m m Med ’kort tid innan tågrörelse tillåts’ menas så kort tid som är möjlig utan att försena tåget och med rimlig hänsyn tagen till andra arbetsuppgifter. Genom att tågvägen inspekteras så kort tid före som möjligt, minskas risken för att något ändras innan tåget framgår. Vid fel på signalanläggningen skall tågvägsinspektion utföras i den utsträckning som är möjlig, enl anvisningarna nedan. Kan inte alla villkor för tågvägsinspektion uppfyllas, får tåg framgå efter anvisningarna i § 70. I signalanläggning med elektrisk tågvägslåsning inträder denna först när anläggningen har kontrollerat att – tågvägen är riktigt klargjord (dvs att växlar och spårspärrar som hör till tågvägen ligger rätt och är låsta), – annan tågväg inte är låst, om denna inte är tillåten enl § 57:1. En signalanläggning sägs innehålla funktionen tågvägskontroll om huvudsignal inte kan visa ”kör”, förrän – tågvägslåsning har inträtt, – kontroll med spårledningar har gjorts att tågvägen (men inte nödvändigtvis dess skyddssträcka) är hinderfri. Moderna signalanläggningar innehåller, förutom tågvägskontroll, oftast även funktionen tågvägsläggning. Detta innebär att anläggningen efter en och samma ställverksmanöver utför – tågvägsklargöring, – elektrisk tågvägslåsning, – kontroll av att tågvägen är hinderfri och, när detta är utfört, ställer huvudsignal till ”kör”. Vad som menas med automatisk tågvägsläggning och automatisk tågvägsupprepning framgår av säok till § 51:3b. Till mom 1, punkt 1 – Kontroll av att växlar och spårspärrar ligger rätt och är låsta eller bevakade. Anm. Vad som här sägs om växlar avser även spårspärr. A. Anläggning med elektrisk tågvägslåsning Kontroll anses vara utförd när tågvägslåsningen har inträtt. Kan växlingsväg låsas, anses kontroll vara utförd när växlingsväg är låst förbi alla växlar i tågvägen. (Kan tågväg eller växlingsväg inte låsas, gäller avsnitt B2 här nedan.) B. Anläggning utan elektrisk tågvägslåsning 1) Växel som blir förreglad Kontroll anses vara utförd om huvudsignalen kan ställas till ”kör”. (Uteblir förregling, därför att huvudsignalen inte kan visa ”kör”, gäller avsnitt 2 nedan.) 2) Växel som inte blir förreglad a) Motordriven växel: Kontroll av växelns läge med hjälp av indikeringslampa på ställverket. (Uteblir eller saknas indikering, måste växeln kontrolleras på plats.) Växeln måste vara låst (med växelklove) eller vara bevakad. För att växeln skall få betraktas som bevakad, måste ställverket vara övervakat; är växeln lokalfrigiven måste lokalställaren bevakas på plats. b) Klotväxel som kan låsas med elektrisk låsapparat: kontroll av växelns läge med hjälp av indikeringslampa på ställverket. (Uteblir eller saknas indikering, måste växeln kontrolleras på plats.) För att växeln skall få betraktas som låst, måste lokalfrigivning vara återtagen; är detta inte möjligt måste växeln bevakas på plats. c) Klotväxel som kan låsas med kontrollås (ej K12): Kontroll av att K-nyckeln är urtagen ur växelns kontrollås och inte kommer till använd-ning. d) Klotväxel, övrig: Lokal kontroll på platsen. Växeln skall vara låst med hänglås eller K12, eller vara bevakad på plats. e) Linstyrd växel: Kontroll av att låsvev intar rätt läge. Kan låsveven inte intaga rätt läge, eller saknas sådan, måste växeln kontrolleras på plats; växeln får betraktas som bevakad endast om både omlägg-ningsvev och ev spak för lokal omläggning bevakas. Anm. Vissa linstyrda växlar med långa tungor har kontrollampor på ställverket för mittpunktskontroll av tungorna. I detta fall måste kontroll ske av både låsvev och kontrollampor. f) Medväxel i tågvägen: Med undantag från avsnitt a-e ovan gäller att tågvägsinspektören får godta ”klart” från personal i säkerhetstjänst som kontroll av att växeln ligger rätt. (Detta gäller dock inte växel med långa tungor som har kontakter för mittpunktskontroll.) Kontroll av att växeln är låst eller bevakad behövs inte. C. Anvisningar för kontroll på plats och bevakning av växel Vid kontroll på plats av växels läge, skall tågvägsinspektören kontrollera att anliggande tunga sluter väl mot sin stödräl och att frånliggande tunga ligger på tillräckligt avstånd från sin stödräl. I växlar med långa tungor som har kontakter för mittpunktskontroll måste också kontrolleras att tungornas mittpunkter inte hindras inta rätt läge av något föremål, t ex en sten. D. Kompletterande anvisningar Är anvisningarna enl A, B eller C ovan otillräckliga eller felaktiga p g a signalsäkerhetsanläggningens speciella karaktär, eller p g a arbete som skall företas i anläggningen, kan gälla av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren utgivna kompletterande anvisningar, som tas in i säpl eller i särskild föreskrift. Beträffande giltighet av indikeringar i fjbcentral m m, se SJF 010.16. Till mom 1, punkt 2 – Kontroll av att växling (småfordonsväxling) inte pågår eller kommer att pågå Om växling (småfordonsväxling) i strid med § 37:7 pågår eller kan komma att börja innan tåget har framgått, måste tågvägsinspektören meddela växlingsledaren (småfordonsföraren) att växling inte får ske och få detta bekräftat av denne. Att ”stopp” visas i skyddande dvärgsignal måste särskilt kontrolleras – när elektrisk tågvägslåsning saknas eller uteblir, – om dvärgsignalen skall skydda tågvägens skyddssträcka. Till mom 1, punkt 3 – Kontroll av att tågvägen och skyddsträckan är hinderfria A. Kontroll av tågvägen 1) Signalanläggning med tågvägskontroll Kontroll av spåravsnitt bortom huvudsignal anses vara utförd om denna kan ställas till ”kör”. (Är detta inte fallet gäller avsnitt 2.) 2) Signalanläggning utan tågvägskontroll a) Spårledning för hinderfrihetskontroll finns: Berörda spåravsnitt får kontrolleras genom att iaktta att indikeringslampa ”fri spårledning” är tänd på ställverket. (Saknas eller uteblir sådan indikering, gäller b.) b) Spårledning för hinderfrihetskontroll finns inte: Berörda spåravsnitt kontrolleras på plats. Anm. På station där spårledning för hinderfrihetskontroll saknas kan i säpl vara medgivet att förenklad hinderfrihetskontroll får tillämpas för spåravsnitt mellan stationsgränsen och den yttersta tågvägsskiljande växeln. (Ett villkor är att det är tkl som är tågvägsinspektör.) När förenklad hinderfrihetskontroll är medgiven gäller följande: – tkl behöver inte före varje tåg på plats kontrollera att spåravsnittet är hinderfritt, – när växling eller småfordonsväxling pågår där, skall tkl sätta upp påminnelseskylt på ställare etc till infarts-, mellan- och utfartssignal i den aktuella stationsänden; saknas utfartssignal sätts påminnelseskärm på signalstaven. – tkl får godta uppgift från växlingsledaren (småfordonsföraren) att alla fordon (småfordon) är undanförda; uteblir uppgiften, måste avsnittet kontrolleras på vanligt sätt. 3) Spåravsnittet närmast framför stillastående tåg Kontroll av spåravsnittet framför ett stillastående tåg, fram till nästa dvärgsignal, huvudsignal eller tågvägsskiljande växel, behövs endast om växling eller småfordonsväxling har förekommit framför tågsättet. Härvid får tkl godta uppgift från växlingspersonal eller förare (småfordonsförare) om att spåravsnittet är hinderfritt. 4) Anvisningar för kontroll på plats Även anslutande spår måste kontrolleras fram till den skyddsväxel, spårspärr eller signal som utgör sidoskydd för tågvägen. Saknas sidoskydd kontrolleras det anslutande spåret fram till hinderpåle (motsvarande punkt). Det är inte tillräckligt att kontrollera hinderfriheten enbart med hjälp av något ögonmärke. Vid möte eller förbigång måste kontrolleras att tåget står hinderfritt både i fram- och bakänden. B. Kontroll av tågvägens skyddssträcka 1) Spårledning för hinderfrihetskontroll finns Skyddsträckan får kontrolleras genom att iaktta indikeringslampa på ställverket, antingen att lampa ”fri spårledning” är tänd eller att lampa ”belagd spårledning” är släckt. (Visar indikeringslampa att spårledningen inte är fri trots att detta rimligen borde vara fallet, gäller 2.) 2) Spårledning för hinderfrihetskontroll finns inte Skyddsträckan kontrolleras på plats. Om detta tar besvärande lång tid, får tågvägsinspektören godta muntligt besked från annan personal i säkerhetstjänst om att skyddssträckan är fri. C. Hinderfrihetskontroll med avseende på småfordon Sker kontroll av hinderfriheten med hjälp av spårledningar, måste tkl och ställverksvakt vid småfordonsväxling beakta bestämmelserna i § 37A:8 avd d.

2 Tågvägsinspektion

Tkl är tågvägsinspektör om inte annat sägs. I säpl kan vara angivet – att tågspåren är uppdelade i flera inspektionsområden, – att särskild tågvägsinspektör skall finnas, för hela tågvägen eller för ett visst inspektionsområde. Tågvägsklargörare och tågvägsinspektör får inte vara samma person, om växlars och spårspärrars rätta läge och låsning måste kontrolleras lokalt på plats. Undantag: – om tåg tillfälligtvis måste tas in enl § 52:2-3 eller § 70, – om Trafikledningsfunktionen har lämnat medgivande för inspektionsområde med ett fåtal växlar och spårspärrar.)
Till mom 2, första stycket I säpl anges i förekommande fall: – de olika inspektionsområdens geografiska gränser, – uppdelning av tågvägsinspektionens olika delmoment på olika tågvägsinspektörer. (T ex kan kontrollen av hinderfrihet och växling (småfordonsväxling) ligga på en person, medan kontroll avseende växellägen och andra tågvägar faller på tkl eller ställverksvakt.) När särskild tågvägsinspektör har inspekterat tågvägen (inom sitt inspektionsområde) skall detta anmälas till tkl enl följande exempel: ”Tågvägen inspekterad för tåg 371 till spår 2 (inom område väster).” I säpl kan dock vara angivet att ställverksvakt, som är ensam tågvägsinspektör för en viss tågväg, inte behöver anmäla till tkl. Utförd inspektion är då ett villkor för att ställverksvakten skall få ställa huvudsignal till ”kör”.

Kategorier

Start / Tåg