Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§37 Växling

När i denna paragraf anges ’tkl’, avses – förutom i mom 6 – även ställverksvakt.
Till mom 1-3, 5 Närmare bestämmelser om växlingsledare, signalgivare, uppsikt, hastighet och säkrande av uppställda fordon kan ges ut av Trafikutövaren. Banverket tillämpar SJ bestämmelser (SJF 010.3) i tillämplig omfattning.

1 Allmänt


a) Växling skall ledas av en växlingsledare. Ställverksväxling innebär att tkl/ställverksvakt, placerad vid ställverket, är växlingsledare. Anm 1. Ställverksväxling kan bara förekomma på dvärgsignalreglerade spår med låsta växlingsvägar och signalbild ”lodrätt” eller ”snett vänster”. Föraren skall själv hålla uppsikt i rörelseriktningen. Anm 2. Vilken växling som planenligt skall vara ställverksväxling beslutas av Trafikledningsfunktionen efter samråd med Trafikutövaren. För i förväg planerad växling, som inte är ställverksväxling, skall en växlingsledare vara utsedd av Trafikutövaren. Växlingsledaren skall ha platskännedom. För växling som inte är planerad i förväg av Trafikutövaren gäller: Växlingen genomförs som ställverksväxling, om förutsättningarna är uppfyllda och tkl/ställverksvakt beslutar att så skall ske. Annars är föraren växlingsledare, såvida inte operativ arbetsledning har utsett en annan person. För växling på tågspår och de sidospår som omfattas av säpl ska växlingsledaren anmäla till tkl/ställverksvakt om han saknar platskännedom. Tkl/ställverksvakten ska då se till att växlingsledaren får del av de lokala bestämmelser som kan vara aktuella. För växling på andra sidospår ska växlingsledaren vid behov själv ta kontakt med operativ arbetsledning för att få del av bestämmelserna.
Till mom 1, avd a Växlingsledaren beslutar om hur växlingen skall gå till och ger nödvändiga instruktioner till förare och signalgivare. Platskännedom innebär att man känner till platsen och de särskilda bestämmelser som finns för den växling som skall äga rum. Sådana bestämmelser kan t ex vara försiktighetsåtgärder p g a lutning. b) Signalgivare skall finnas, om föraren inte själv säkert kan besluta om igångsättning eller hålla uppsikt enl mom 2. Till avd b. Den som är växlingsledare eller en annan person kan vara signalgivare. c) Inom ett E-arbetsområde får växling bara äga rum efter samråd mellan växlingsledaren och tsm för E-arbetet enl § 20. d) Inom ett A-arbetsområde får rörelse med fordon bara ske enl instruktioner av tsm för A-arbetet. Denne svarar för att fordon inte lämnar A-arbetsområdet utan att tkl har lämnat starttillstånd, om sådant krävs för växling på anslutande spår. Anm. Spårinnehavaren kan utfärda närmare bestämmelser. För Banverket gäller § 29:10.

2 Uppsikt

Uppsikt skall hållas i rörelseriktningen av föraren eller av signalgivare. Kontakt skall finnas mellan den signalgivare som håller uppsikt och föraren. Föraren svarar för att rörelsen stoppas om kontakten förloras mer än kortvarigt.
Till mom 2 Trafikutövaren kan medge att uppsikt inte behöver hållas eller att kontakt inte behöver finnas i bestämda fall.

3 Hastighet

Vid växling får hastigheten inte överstiga växlingsfart eller den lägre sth som eventuellt gäller för spåret. I följande fall får dock siktfart tillämpas i stället för växlingsfart: – på dvärgsignalsträcka dit signalbild ”lodrätt” visades, eller – om det är angivet i lokal instruktion.
Till mom 3 Ansvaret för att hastigheten anpassas (och därmed ansvaret för att rörelsen kan stanna i tid) åvilar främst den som håller uppsikten. Föraren svarar dock för att hastigheten anpassas till av honom kända förhållanden samt att den inte överstiger den högsta tillåtna.

4 Vägkorsningar m m


a) Vid växling in på vägkorsning med vägskyddsanläggning skall denna spärra vägtrafiken. Är vägskyddsanläggningen felaktig, skall vägtrafikanterna varnas enl § 26. Vid växling in på vägkorsning utan vägskyddsanläggning skall vägtrafikanterna varnas av vakt enl § 26. Vid växling på nedsänkt spår på område, upplåtet för allmänheten, (t ex hamnspår eller spår i gata), skall en vakt gå kort före växlingssättet och varna vägtrafikanterna med utvecklad signalflagga (rött sken från handsignallykta). b) Vid växling förbi plattformsövergång, upplåten för allmänheten, skall den om möjligt vara avspärrad eller bevakad. Kan detta inte ske, skall rörelsen stanna omedelbart före plattformsövergången och får fortsätta först sedan den som håller uppsikten har kontrollerat att hinder inte finns.
Till mom 4 Den som håller uppsikten svarar för att fordon inte förs in på vägkorsning, plattformsövergång eller nedsänkt spår utan att åtgärder enl detta mom är vidtagna. Till avd a. I stället för bestämmelserna i sista stycket kan finnas lokala bestämmelser fastställda av Spårinnehavaren. Lokala bestämmelser som gäller all växling och småfordonsväxling finns i linjeboken; för korsning (nedsänkt spår) på station även i säpl. Om en särskild gata eller väg korsar ett sådant nedsänkt spår som avses i tredje stycket, skall – förutom föreskrifterna där – även föreskrifterna för vägkorsning (första eller andra stycket) tillämpas, om korsningen är försedd med kryssmärken. Till avd b. Enbart gångfållor anses i detta avseende inte som en fullgod avspärrningsanordning. Bestämmelsen gäller inte sådana övergångar som enl uppsatta skyltar inte får beträdas av allmänheten eller som får beträdas endast på den gåendes egen risk.

5 Säkrande av uppställda fordon


a) Uppställda fordon skall säkras så att de inte kommer i rullning. b) Vagnförstängare skall användas vid uppställning av fordon på station på tågspår som utan skydd i form av spårspärr eller skyddsväxel ansluter till annat tågspår eller till linjen. Vagnförstängare krävs dock inte – vid uppställning som varar högst en timme, eller – om översiktlig tillsyn över fordonen kan hållas av personal (t ex tkl, bangårdspersonal), eller – om något fordon i fordonsgruppen är hand- eller parkeringsbromsat med broms som inte kan kommas åt av obehöriga, eller – om det anges i säpl (en förutsättning härför är dock att tågspår som saknar skydd har sth 40 km/h).
Till mom 5 Till avd a. Trafikutövaren kan medge att uppställda fordon inte behöver säkras, dock inte vid uppställning – på tågspår, – på sidospår som utan skydd ansluter till tågspår. Till avd b. Vagnförstängare är en anordning som säkrar fordon i båda riktningar och inte utan vidare kan avlägsnas av en obehörig person. Med översiktlig tillsyn menas att personal har tillsyn över vagnarna minst en gång i timmen. I tveksamma fall avgör Trafikutövaren om översiktlig tillsyn finns eller inte.

6 Växling utanför växlingsgränsen (bevakad station)


a) Växlingsgränsen går vid den innersta av följande: – stationsgränsen mot linjen, – utfartsblocksignal, – tavla ’gräns för växling’. Växling ut över växlingsgränsen får bara ske med särskilt medgivande av tkl till växlingsledaren. Denne skall delge medgivandet till föraren och signalgivaren, innan några fordon förs utanför gränsen. b) Tkl får inte lämna medgivande till växling utanför växlingsgränsen – när tåg finns på stationssträckan i riktning mot stationen, eller – om stationen är gräns för sträckan för en vut, A-arbete,Ê E-arbete, L-arbete eller A-fordonsfärd. (Gäller dock inte om ett tåg står vid infartssignalen och dess förare har underrättats.) Innan medgivande lämnas, skall tkl avspärra stationssträckan. Innan tkl för fjbgränsstation medger växling ut mot stationssträcka med fjb, ska han inhämta fjtkl medgivande; fjtkl avspärrar stationssträckan. Avspärrning krävs inte på sträcka med linjeblockering, om blockriktningen är vänd från stationen. c) När alla fordon har återförts innanför växlingsgränsen, skall växlingsledaren genast anmäla detta till tkl. Denne kan då häva avspärr-ningen. (Tkl för fjbgränsstation meddelar fjtkl; denne får då upphäva avspärrningen.) Anm. I undantagsfall får ett tågsätt växlas från ett tågspår till ett annat genom att föras ut på linjen på sträcka med linjeblockering utan att uppsikt hålls i rörelseriktningen när fordon skjuts. Härvid gäller följande: Växlar får inte lokalfriges, utan tågväg skall läggas från berört spår och ev mellansignal och utfartsblocksignal skall visa ”kör”. Hela tågsättet skall föras förbi infartssignalen, som för den återgående rörelsen skall visa ”kör”. När fordon måste skjutas i riktning mot stationen utan uppsikt i rörelseriktningen, skall tkl instruera föraren om hur långt rörelsen skall framgå. Föraren får godta muntligt uppgift från tkl om att huvudsignal visar ”kör”. När fordon skjuts utan att uppsikt hålls, är sth 10 km/h; ”tåg kommer” ges före igångsättningen och därefter upprepade gånger.
Till mom 6 Här avses fall med en tillfällig rörelse, när ett växlingssätt av tvingande skäl måste föras utanför växlingsgränsen, dock inte längre än att det ”innersta” fordonet finns omedelbart utanför stationsgränsen. Vid rörelser längre ut på linjen, eller när fordon måste ställas upp på linjen, krävs vut. På vissa stationer finns tavla ’gräns för växling’ uppsatt på annat ställe än strax innanför stationsgränsen. Tavlan finns för att begränsa det område utanför vilket växling normalt inte skall äga rum. För passage av sådan tavla gäller bara reglerna i avd a. Till avd b. I förekommande fall kombineras medgivandet att växla utanför växlingsgränsen med medgivande (enl mom 8 avd b) att passera utfartsblocksignalen eller en ytterplacerad utfartssignal i ”stopp”.

7 Växling samtidigt med tågrörelse (bevakad station)


a) Samtidigt som tåg ankommer eller avgår är växling inte tillåten i tågvägen eller, i regel, på dess skyddssträcka. b) På spår som korsar eller ansluter till en tågväg eller dess skyddssträcka är växling tillåten bara i följande utsträckning: 1) om tågvägen (skyddssträckan) skyddas av – låst skyddsväxel, eller – låst spårspärr (är dock ej tillräckligt skydd vid skjutsning), eller – annan åtgärd som anges i säpl, eller 2) om tågvägen (skyddssträckan) skyddas av dvärgsignal eller huvudsignal i ”stopp” (är dock ej tillräckligt skydd vid skjutsning eller vid förbud i säpl). Anm. Kraven i avd b gäller inte för rörelser inom A-arbetsområde. Tsm för A-arbetet svarar för att fordon inte kommer ut i tågvägen.
Till mom 7 Dessa föreskrifter vänder sig i första hand till tkl. Till första stycket. Växling på tågvägens skyddssträcka är tillåten endast om det i tdt och tågordning anges ”Hinder på tågvägens skyddssträcka”. Sådan växling bör dock undvikas. Uppgiften i tdt (tågordning) skall omprövas inför varje tidtabellsskifte och får förekomma endast vid regelbundet behov och endast för tåg med fast uppehåll. Till punkt 1, sista strecksatsen. Annan åtgärd kan t ex vara utläggning av bromssläde. I säpl kan också medges att växling är tillåten i riktning från tågvägen eller dess skyddssträcka. Till punkt 2. Lokala förhållanden, t ex lutning, kan kräva förbud i säpl mot växling trots att skydd finns i form av signal i ”stopp”. Oavsett förbud i säpl är dock rörelse (annan än skjutsning) tillåten i krypfart, jfr mom 8a andra stycket.

8 Växling på tågspår och anslutande spår (bevakad station)

Vad som i detta mom sägs om: gäller även för: – medväxel som ansluter till tågspår spårkorsning som korsar tågspår – tågspår sidospår som kan utgöra tågvägs skyddssträcka a) Överenskommelse med tkl och starttillstånd Överenskommelse: Innan icke planenlig växling påbörjas – på tågspår, eller – på spår som utan skydd i form av skyddsväxel eller spårspärr ansluter till tågspår, skall växlingsledaren i förväg ha överenskommit om växlingen med tkl. Utan överenskommelse får dock rörelse i krypfart ske mot närmaste växel som ansluter till tågspår, om det före växeln finns en dvärgsignal eller huvudsignal och någon motriktad huvudsignal inte passeras. Starttillstånd: Växlingsledaren skall ha inhämtat starttillstånd från tkl innan växling förs – genom medväxel som ansluter till tågspår, eller – förbi huvudsignal. Starttillståndet lämnas – muntligt (innehållande orden ”växlingen får starta”), eller – med dvärgsignal som visar signalbild ”lodrätt”, ”snett vänster” eller ”snett höger”. Anm 1. För skjutsning på spår som ansluter till eller kan ansluta till tågspår krävs alltid muntligt starttillstånd av tkl, om inte annat anges i säpl. Anm 2. Vid växling som kan komma att beröra ett A-arbetsområde på tågspår eller sidospår som omfattas av säpl, eller beröra begränsad stationsdisposition, ska tkl – innan starttillstånd lämnas – dels underrätta växlingsledaren om A-arbetet och A-arbetsområdets gränser (stationsdispositionen och dess gränser), dels påminna om att rörelser inom området bara får ske efter kontakt med tsm (htsm och enl dennes närmare instruktioner. Anm 3. Vid växling som kan komma att beröra ett E-arbetsområde ska tkl dels underrätta växlingsledaren om E-arbetet och dess gränser, dels påminna om att rörelser inom området bara får ske efter samråd med tsm enl § 20. Ska växling äga rum inom E-arbetsområdet, får starttillstånd inte lämnas förrän tkl får bekräftat att samråd med tsm (som inneburit att växling kan föras in i E-arbetsområdet) har ägt rum.
Till mom 8 avd a Växling är planenlig om den sker regelbundet vid ett visst tillfälle varje dag eller bestämda dagar. Den är i regel beskriven i en växlingsplan eller motsvarande. Överenskommelse (alltid muntlig) behövs alltså inte för planenlig växling, medan starttillstånd (muntligt eller med dvärgsignal) däremot behövs både för planenlig och icke planenlig växling. Vid överenskommelsen (som kan ske rimlig tid i förväg) informerar växlingsledaren ungefärligt tkl om vilka rörelser som avses utföras. Tkl skall förbjuda rörelsen, om den strider mot föreskrifterna i mom 7. Starttillståndet skall inhämtas/lämnas kort tid innan växlingen avses börja. Det är inget som hindrar att överenskommelsen och starttillståndet klaras av vid samma tillfälle. Ett muntligt medgivande att passera huvudljussignal i ”stopp” (enl avd b), lämnas i förekommande fall utöver starttillståndet för växlingen. Starttillstånd med dvärgsignal gäller fram till nästa dvärgsignal, stopplykta eller huvudsignal i ”stopp” Vad som här sägs om huvudsignal, gäller inte om huvudsignalen är försedd med medgivandetavla. b) Huvudljussignal i ”stopp” Huvudljussignals betydelse ”stopp” upphävs för växling, om – tillhörande dvärgsignal visar signalbild ”lodrätt”, ”snett vänster” eller ”snett höger”, eller – huvudljussignalen är försedd med medgivandetavla. Saknas dvärgsignal eller medgivandetavla, måste muntligt medgivande inhämtas från tkl för att passera huvudljussignal i ”stopp”. Sådant medgivande kan gälla för passage 1) en gång av en huvudsignal, eller 2) en gång av flera efter varandra följande huvudsignaler (får lämnas endast om det är medgivet i säpl) , eller 3) en eller flera gånger av samtliga mellansignaler/utfartssignaler, eller 4) en eller flera gånger av en grupp mellansignaler/utfartssignaler (får lämnas endast om det är medgivet i säpl). För tkl gäller:ÊInnan muntligt medgivande lämnas för huvudsignal – får det bortom signalen inte finnas någon motväxel som i fel läge skulle kunna leda in rörelsen på spår, där det finns risk att ett tåg framgår, – ska på fjst minst en växel bortom signalen vara lokalfrigiven. Anm. Regeln i första strecksatsen i sista stycket behöver inte tillämpas, om dels ”kör” visas för tåget, dels berörda motväxlar för växlingsrörelsen blir – genom ”kör” för tåget – förreglade i skyddande läge för tågvägen, dels detta undantag från regeln har medgivits av Trafikledningsfunktionen i samråd med Spårinnehavaren (anges i säpl). Till mom 8 avd b Till första stycket. Med ’tillhörande dvärgsignal’ menas en dvärgsignal som är placerad intill huvudljussignalen. Den tillhörande dvärgsignalen är i vissa fall placerad till vänster, medan huvudljussignalen är placerad till höger. När huvudljussignalen är placerad i brygga, förekommer att den tillhörande dvärgsignalen är placerad något bortom. Till andra stycket. Tkl skall formulera sitt muntliga medgivande enligt följande exempel: – (för endast en huvudsignal, enl punkt 1:) ”Växling får passera mellansignal 31 i stopp”, – (för flera huvudsignaler efter varandra, enl punkt 2:) ”Växling får passera mellansignal 2/5 och 2/7 i stopp”, – (för samtliga huvudsignaler, enl punkt 3:) ”Växling tillåten förbi mellansignaler (och utfartssignaler) i stopp”, – (för en grupp av huvudsignaler, enl punkt 4:) ”Växling tillåten förbi mellansignalerna på spår 3 och 4 i stopp”. (En förutsättning för att det i säpl skall kunna tillåtas medgivande enl punkt 4 är att medgivandet omfattar ett avgränsat lokalfrigivningsområde, varifrån växlingen hindras av låsta skyddsväxlar att gå ut i någon tågväg.) Växlingsledaren skall: – repetera medgivandet; repetitionen skall bekräftas av tkl med ”rätt uppfattat”, – vidarebefordra medgivandet till föraren och signalgivare; utan sådant besked får inte växlingssättet passera signalen. Ett muntligt medgivande till flera signalpassager, enl punkt 3 eller 4, gäller tills växlingsledaren har anmält att växlingen har avslutats eller tillfälligt avbrutits, enl avd e. Finns det växlingsdvärgsignal vid någon av huvudljussignalerna, får tkl lämna muntligt tillstånd till flera signalpassager, enl punkt 3 eller 4, bara om växlingsdvärgsignalen är ställd till signalbild ”snett höger”. Obs att det muntliga tillståndet att passera gäller huvudljussignaler. Skulle dvärgsignal visa ”stopp” för växling, gäller § 10. Till sista stycket. Regeln i första strecksatsen tillämpas i förekommande fall genom flera efter varandra följande motväxlar, dock längst till nästa huvudsignal, dvärgsignal eller stopplykta; undantag enl anm kräver att stationens tågvägar genomgående skyddas av förreglade skyddsväxlar. Betr tkl återtagning av automatisk tågvägsläggning, se § 51:3b. c) Rörelse mot signal i ”stopp”. Vid rörelse mot dvärgsignal eller stopplykta i ”stopp” skall försiktighet iakttas och hastigheten sättas ned till krypfart, om möjligt från en punkt ca 50 m före signalen. Detsamma gäller vid rörelse mot huvudsignal i ”stopp”, såvida inte tillstånd har lämnats att passera huvudsignalen. Till mom 8 avd c Skälet till denna bestämmelse är att dvärgsignalen (stopplyktan, huvudsignalen) på många ställen står omedelbart före farlig punkt och att det kan finnas annan växlingsväg eller tågväg lagd bortom signalen. d) A-fordon medförs Om A-fordon medförs vid växling på tågspår och sidospår med spårledning för hinderfrihetskontroll, måste följande åtgärder vidtas: 1) Av växlingsledaren: Växlingsledaren skall underrätta tkl om att A-fordon skall medföras vid växlingen. Samtidigt överenskoms med tkl om vilka rörelser som skall ske. När A-fordon stannar och inte strax kan föras vidare, skall växlingsledaren se till att spårledningen genast kortsluts med kontaktdon (såvida inte tågfordon kortsluter den spårledning där småfordonet finns.) Kortslutningen får inte hävas, förrän omedelbart innan småfordonet skall föras vidare. 2) Av tkl: Tkl skall vidta de skyddsåtgärder som gäller vid småfordonsväxling enl § 37A:8 d. e) Anmälan om avslutad växling. Växlingsledaren skall anmäla till tkl när växlingen har avslutats: – om tkl har lämnat muntligt medgivande för flera passager av huvudljussignaler i ”stopp” (avd b punkt 3 eller 4), – om tkl har lämnat medgivande för skjutsning (avd a anm 1), – om A-fordon har medförts vid växlingen, – om anmälan är föreskriven i säpl, – om tkl särskilt har uppmanat växlingsledaren att lämna anmälan. Har muntligt medgivande lämnats för passage av huvudljussignal i ”stopp”, får fjtkl återta lokalfrigivning av växlar på fjst först efter anmälan om avslutad växling (se dock säok). Till mom 8 avd e När växlingsledaren har anmält att växlingen har avslutats, krävs på nytt starttillstånd och medgivande att passera huvudljussignal i ”stopp”, om växlingen skall fortsätta. Reglerna för avslutad växling gäller också när växling tillfälligt avbryts för t ex ett tågs infart eller utfart. Till sista stycket. Fjtkl får återta lokalfrigivningen utan att växlingsledaren har anmält växlingen avslutad, om tågväg skall läggas för ett avgående tåg och det inte finns andra fordon som kan komma in i tågvägen, t ex efter rundgång med dragfordonet.

9 Åtgärder efter avslutad växling (bevakad station)

Efter avslutad växling, eller när fordon under pågående växling lämnas utan tillsyn på bevakad station, skall växlingsledaren se till 1) att fordon inte utan tkl medgivande lämnas på tågspår (gäller inte planenlig uppställning), 2) att tkl underrättas, när ensamt fordon har lämnats på spår med spårledning (gäller inte planenlig uppställning), 3) att fordonen står hinderfritt från tågspår (annat tågspår), 4) att fordonen är säkrade mot rullning, 5) att fordon är säkrade med vagnförstängare, när detta krävs enl mom 5b.
Till mom 9 Till punkt 2. Grus, snö, is eller stark rostbildning på räl eller hjul kan medföra att kontakten mellan hjul och räl blir så dålig att spårledningen inte kortsluts. Av denna anledning får fordon inte bromsas med grus eller sand på spår med spårledning.

10 Allmänt (linjeplats och obevakad station)

Växling är tillåten vid vut när fordonssättet finns vid linjeplatsen/ stationen eller när tåg gör uppehåll där. Därutöver är växling tillåten: –(vid linjeplats:) på sidospår innanför skyddsväxel som skyddar tågspåret, Anm. I lokal instruktion kan dock medges att växling får äga rum trots att skyddet utgörs av spårspärr i stället för skyddsväxel. –(på obevakad station:) på spår innanför skyddsväxel som skyddar huvudtågspåret.
Till mom 10 För linjeplats anges eventuella instruktioner för växling i S-pärmen för intilliggande stationer.

11 Huvudsignal i "stopp" (linjeplats och obevakad station)


a) På sträcka utan linjeblockering: Visar linjeplatssignal ”stopp”, får signalen passeras vid växling utan tillstånd. Samma gäller för huvudsignal på obevakad station. b) På sträcka med linjeblockering: Måste mellanblocksignal som visar ”stopp” passeras vid växling, skall växlingsledaren inhämta medgivande från tkl för en av stationssträckans gränsstationer resp fjtkl. Samma gäller för huvudsignal på obevakad station.

12 Åtgärder efter avslutad växling (linjeplats och obevakad station)

Efter avslutad växling skall växlingsledaren se till, 1) att alla fordon som lämnas kvar är uppställda innanför skyddsväxel eller spårspärr som skyddar tågspåret/huvudtågspåret, 2) att fordonen är säkrade mot rullning. Efter avslutad växling till och från tågspåret/huvudtågspåret skall växlingsledaren dessutom se till: 3) att växlar i tågspåret/huvudtågspåret samt skyddsväxlar och spårspärrar som skyddar detta ligger i normalläge, 4) att de huvudsignaler som ställdes till ”stopp” när växlingen skulle påbörjas åter visar eller kommer att visa ”kör”, 5) att medförd K16-nyckel behandlas enl föreskrifterna i § 47.

Kategorier

Start / Tåg