Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§25 Säkerhet för trafikerat spår vid arbetsplats

1 Tunga arbetsredskap

I denna paragraf avses med tunga arbetsredskap även vägfordon, grävmaskiner, entreprenadmaskiner, kranar och annan maskinell utrustning som kan förflyttas eller användas för transporter.

2 Säkerhetszon för trafikerat spår

Längs varje spår ska det finnas ett fritt utrymme för att säkerställa säkerheten för trafik på spåret. I samband med arbeten tillämpas en säkerhetszon som sträcker sig 2,20 m ut från närmaste räl. Med hänsyn bl a till aktuell arbetsmetod, utförandet av upplag, förråd etc kan Spårinnehavaren besluta att säkerhetszonen ska utökas. Om det är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetszonen går ska den tydligt utmärkas t ex med flaggspel. Anm. Bestämmelserna i art 3-5 gäller inte för normala arbeten t ex godshantering med resgodstruck som sker på plattformar eller andra permanenta ytor avpassade för detta - även om arbetet sker inom säkerhetszonen. Istället gäller föreskrifter om skyddsavstånd och skyddsanordningar etc som utges av Spårinnehavaren.

3 Uppställning av entreprenadmaskiner, parkering av vägfordon, materialupplag m m

Uppställning av entreprenadmaskiner eller parkering av vägfordon etc får endast ske utanför säkerhetszonen. Anm. Bestämmelser om upplag av material, tillfälliga förråd m m inom spårområde finns i föreskriften om ”Fritt utrymme utmed banan” (BVF 511.1). För elektrifierat spår gäller särskilda bestämmelser för upplag (BVF 050).

4 Arbete med tunga arbetsredskap

Arbete inom säkerhetszonen med tunga arbetsredskap ska genomföras som A-arbete. Arbetet ska genomföras som A-arbete även om tunga arbetsredskap bara kortvarigt behöver föras in i säkerhetszonen. Vid arbete med kran eller annan lyftanordning som innebär lyft över spår ska A-arbete anordnas. I övriga fall ska arbete planeras och genomföras så att tunga arbetsredskap inte med någon del eller i något ögonblick kommer att föras in i säkerhetszonen. Arbetsledningen ansvarar för att föraren på maskinen eller fordonet instrueras om vilka förhållanden som råder på arbetsplatsen. Den som manövrerar fordon, maskin (föraren) eller hanterar tung arbetsutrustning ska själv, eller med en medhjälpare, kunna kontrollera att gränsen för säkerhetsszonen inte överskrids i något ögonblick. Anm 1. Vid arbete med gräv- eller lastmaskin, kran etc intill Banverkets högspänningsanläggning (bl a kontaktledning) gäller dessutom särskilda föreskrifter (BVF 052). Anm 2. Spårgående maskiner kan i arbetande läge finnas inom säkerhetszonen. För dessa maskiner gäller särskilda bestämmelser beträffande spärranordningar etc (utges av Spårinnehavaren). Anm 3. För arbete med bärbara maskiner och lätt arbetsutrustning som väger mindre än 120 kg (lätta arbetsredskap) gäller § 31, § 34 och Spårinnehavarens bestämmelser.

5 Transporter över spår, plankorsningar

Behöver tunga arbetsredskap passera spåret utanför plankorsning ska A-arbete anordnas. I övriga fall får trafikerat spår endast passeras vid plankorsning, permanent anordnad eller för ändamålet tillfälligt anlagd, enl Spår-innehavarens bestämmelser. Anm 1. Bestämmelser om plankorsningar finns i BVH 701. Anm 2. Även om plankorsningar passeras i samband med arbete gäller samma bestämmelser som för vägtrafik i övrigt. T ex betyder rött sken i vägskyddsan-läggning stopp även för maskin eller kran som ska passera korsningen under arbete. Vid obevakad korsning får denna inte passeras när tåg närmar sig. För vissa korsningar finns det särskilda bestämmelser för hur korsningen får passeras.

Kategorier

Start / Tåg