Innehållsförteckning   Ladda ner hela Säo:n som text/html (572 kB)

§28 Hastighetsnedsättning

1 Inledning


a) Allmänt. Hastighetsnedsättning anordnas om hastigheten på ett spåravsnitt måste vara lägre än banans sth eller än den sth som framgår av besked från huvudsignal (i förekommande fall med tillhörande ATC-information). Hastighetsnedsättning fastställs av Spårinnehavaren. b) Permanent eller tillfällig hastighetsnedsättning. Hastighets-nedsättning är: – permanent : framgår av linjebeskrivningen och signaleras med hastighetstavlor med tillhörande ATC-information, eller – tillfällig: finns inte med i linjebeskrivningen; indelas i: 1) Nedsättning med tavlor. Innebär ordergivning till förare. Signaleras med tavlor med tillhörande ATC-information. Se mom 3–4. 2) Nedsättning utan tavlor (begränsning av tågets sth). Innebär att tågets sth begränsas enbart genom ordergivning till förare. Se mom 5. 3) Punktnedsättning för specialtransport. Innebär enbart ordergivning till förare. Se mom 6. c) Hastighetsnedsättning med procentuellt överskridande. En hastighetsnedsättning kan vara ATC-utrustad för procentuellt över-skridande. Det innebär att ett annat läge än 0 på tumhjulet för procentuellt överskridande medför, att hastighetsinformationen som balis-gruppen lämnar kan överskridas upp till en viss nivå. Det anges i linjeboken för vilka tåg och på vilka sträckor som tumhjulet skall ha annat läge än 0.
Till mom 1 avd c Orienteringstavla och hastighetstavla med siffror är i detta fall försedd med tilläggstavla ’ATC-överskridande’. Läge 1 på tumhjulet ger högst 5 %, läge 2 högst 10 %, … läge 9 högst 45 % överskridande. En viss tvingande hastighetsnivå kan inte överskridas. Det är mycket viktigt att tumhjulet inte står i för högt läge! d) Hastighetsnedsättning för tåg med tågegenskapen ’stax D’. En hastighetsnedsättning kan vara ATC-utrustad så att ATC-informa-tionen bara gäller för tåg med tågegenskapen ’stax D’ inmatad, enl § 45:6b.

2 Signalering och ATC-utrustning

För permanent hastighetsnedsättning och för tillfällig hastighetsnedsättning med tavlor gäller följande för signalering med tavlor och – inom ATC-område – för utrustning med ATC: a) Tavlor. Hastighetstavlor, orienteringstavla och förvarningstavla ordnas enl bestämmelserna i § 3:22, § 3:30 avd c och § 3:30A.. b) ATC-utrustning, huvudregel. Hastighetsnedsättning ATC-ut-rustas så att ett för högt ATC-huvudbesked inte kan visas för något tåg medan detta framförs på nedsättningssträckan. Anm 1. Balisutläggning enl denna huvudregel kan dock inte säkert ordnas för de fall när ATC görs verksam, när främsta fordonet befinner sig på linjen. Det kan då inträffa att för högt ATC-huvudbesked visas medan tåget framförs på nedsättningssträckan. Oavsett vad huvudindikatorn visar gäller då hastighetsbesked enl hastighetstavla och order. c) Halvutrustad hastighetsnedsättning. Intryckning av höj-ningsknappen. Om kravet enl huvudregeln i avd b kan uppfyllas, kan en tillgällig hastighetsnedsättning vara halvutrustad i något av följan-de fall: 1) Om nedsättningen är högst 800 m lång. 2) Vid hastigt påkommen nedsättning, tills helutrustad nedsättning har kunnat anordnas. 3) Vid nedsättning för arbetsplats som flyttas eller ändras. I order (S10) anges om nedsättningen är halvutrustad. (Permanent hastighetsnedsättning är alltid helutrustad.) Sedan föraren har övertygat sig om att tågets framände har passerat nedsättningens slut, får han häva hastighetsövervakningen genom att trycka in höjningsknappen på ATC-panelen. Anm 2. Även vid vissa helutrustade tillfälliga hastighetsnedsättningar förekommer att höjningslampan tänds. Också då gäller att höjningsknappen får tryckas in först när tågets framände har passerat nedsättningens slut. d) Fördröjd målinformation vid tillfällig hastighetsnedsättning. Vid förvarningstavla och orienteringstavla som avser tillfällig hastighetsnedsättning kan det förekomma baliser, vars information i förekommande fall visas som ATC-besked först efter 100 m, eller vid en försignal eller huvudsignal strax bortom tavlan.
Till mom 2 avd d Jämför säok till avd g punkt 1. e) Hastighetsnedsättning med tavlor som inte ingår i ATC-systemet. I följande fall kan det förekomma att en nedsättning med tavlor inte utrustas med baliser (undantag från huvudregeln i avd b): 1) Nedsättning på tågväg där sth är högst 40 km/h. 2) Nedsättning som gäller för en viss tågkategori: Utöver ordinarie orienteringstavla för lägre hastighet finns då en extra orienteringstavla 500 m före hastighetstavla som innebär lägre hastighet. Orienteringstavlor och hastighetstavla är försedda med en extra tilläggstavla med text ”Ej ATC”. I order (S10) resp linjebeskrivningen anges ”Ingår ej i ATC-systemet”. Oavsett vad huvudindikatorn visar gäller då för berörda tåg det hastig-hetsbesked som hastighetstavlan visar. Till mom 2 avd e Till punkt 2. Denna tillämpning kräver att Spårinnehavaren har samrått med Trafikledningsfunktionen f) Orienteringstavla för lägre hastighet utan balisgrupp. Om det finns förvarningstavla, kan det i vissa fall saknas balisgrupp vid följande orienteringstavla. g) Motväxel mellan orienteringstavla och hastighetsnedsättningens början. Följande gäller när ett tåg först passerar en orienteringstavla och sedan kan komma att framföras på en annan tågväg än den där nedsättningen finns: 1) Signalberoende balisgrupp vid orienteringstavlan: Under orienteringstavlan finns en tilläggstavla ’inskränkning’ med text ”Spår …” (spårnummer där nedsättningen finns). Om ATC-förbesked i enlighet med tavlan uteblir, saknar tavlan betydelse för tåg (vut) som framförs med ATC-besked. Om ATC-förbesked ges, men föraren sedan kan konstatera att tåget framförs på en annan tågväg än den där nedsättningen finns, får höjningsknappen tryckas in och hastigheten ökas när ATC-systemet medger det. 2) Tvingande balisgrupp vid orienteringstavlan: Under orienteringstavlan finns en tilläggstavla med text ”Gäller ej alla spår”. ATC-målinformation ges vid tavlan till alla tåg. Om föraren sedan konstaterar att tåget framförs på en annan tågväg än den där nedsättningen finns, får höjningsknappen tryckas in och hastigheten ökas när ATC-systemet medger det. Till mom 2 avd g Till punkt 1. Informationen från en signalberoende balisgrupp vid en orienteringstavla beror av hastighetsinformationen från balisgruppen vid en omedelbart följande försignal eller huvudsignal (inom 100 m). Tavelinformationen antingen förkastas eller gäller, beroende på om balisgruppen vid signalen ger hastighetsinformation över resp upp till 100 km/h, eller omvänt. Till punkt 2. Information från tvingande orienteringstavelbaliser gäller för alla tåg. Till punkt 1 och 2. Tilläggstavlorna används inte under förvarningstavla.

3 Tillfällig hastighetsnedsättning med tavlor


a) Underrättelse till tl. Spårinnehavaren lämnar underrättelse om nedsättning till tl.
Till mom 3 avd a Underrättelsen skall innehålla sträcka, medgiven hastighet och om möjligt ungefärlig tid för nedsättningen. I förekommande fall anges om nedsättningen är halvutrustad eller inte ingår i ATC-systemet (jfr mom 2 avd c och e). Vid arbete som kräver att nedsättningssträckan flyttas och/eller förlängs, behöver de exakta punkterna inte anges. Den totala sträckan, vars början- och slutpunkter skall anges, får ej överstiga fem km (dock tio km, om Spårinnehavaren bedömer att arbetsmetoden kräver detta). Även nedsättningar med olika sth får förekomma. Uppgiften kan formuleras enl följande exempel, där nedsättningar till både 40 km/h och 70 km/ h förutsätts förekomma: ”Km 41.200–46.200. Sth 40 km/h och 70 km/ h förekommer. Rälsbyte. Arbetet bedrivs i riktning från km 46.200 mot km 41.200.” b) Ordergivning till tåg och vut. Förare på tåg och vut ges order (S10) om nedsättning på tågspår. Till mom 3 avd b På S10 används avd 1 och 3. Km-tal anges samt station eller sträcka begränsad av närmaste stationer. Sträckans gränsstationer anges – med parentes, om nedsättningen inte omfattar spår på stationen, – utan parentes, om nedsättningen även omfattar spår inne på stationen. För nedsättning inom ATC-område anges om nedsättningen är halvutrus-tad eller inte ingår i ATC-systemet. Spår anges i ordern om den inte gäller alla spår som kan vara aktuella för tåget (vut) Order behöver inte ges om det är helt uteslutet att tåget (vut) kan framföras på det aktuella spåret. Km-tal anges i rätt ordning med hänsyn till färdriktningen. I ordern anges ”Nedsättningssträckans längd är … m”, om längden inte kan utläsas av km-talen, t ex vid förändring i banans längdmätning. Orsak till nedsätt-ningen anges i regel. För nedsättning som flyttas eller förlängs (jfr säok till avd a) ges order på S10 avd ’annat besked’ enl följande exempel: ”Nedsättning sth 40 km/ h och 70 km/h förekommer på vissa avsnitt. Rälsbyte. Arbetet bedrivs i riktning från km 46.200 mot km 41.200.” (Km-talen som begränsar den totala sträcka, inom vilken nedsättningarna flyttas eller förlängs, anges som vanligt i avd 1.)

4 Tillfällig hastighetsnedsättning med tavlor upphör

När tillfällig hastighetsnedsättning med tavlor skall upphöra, gäller följande: Tl skall underrättas enl mom 3. Spårinnehavaren skall ombesörja att tavlor och baliser tas bort eller ändras. Om permanent nedsättning skall upphöra, ges order (S11) till förare på tåg och vut.
Till mom 4 Till sista stycket. Om tillfällig nedsättning skall ändras, ges order på S10.

5 Tillfällig hastighetsnedsättning utan tavlor (begränsning av tågets sth)


a) Användning. Nedsättning enl detta mom ordnas för bl a följande fall: 1) Vid hastigt uppkommet behov (§ 27:3) eller vid risk för t ex solkurva, som första åtgärd. 2) Vid nedsättning enl § 85:5. 3) När tkl efter samråd med tl anser att tåg behöver framföras med särskild uppmärksamhet, eller när polis eller brandförsvar tillfäl-ligt har begärt nedsatt hastighet. 4) När nedsättning av bantekniska skäl krävs p g a fordon i tåget enl § 43:5 och § 43:10.
Till mom 5, avd a Till punkt 1. Spårinnehavaren skall snarast ombesörja signalering med tavlor och baliser och underrätta tl när detta är gjort; härefter sker ordergivning enl mom 3. Spårinnehavaren kan besluta om fortsatt tillämpning av mom 5, om nedsättningen sträcker sig över flera stationssträckor eller om det är komplicerat att ordna signalering med tavlor och baliser. För längre tid än en vecka skall Spårinnehavaren samråda med Trafikledningsfunktio-nen. Till punkt 3. Det kan här vara fråga om t ex skogsbrand eller inträffad händelse på intilliggande spår. I regel skall någon av hastighetsnivåerna 40 km/h eller 70 km/h användas. Till punkt 4. Här avses bl a vissa specialtransporter. För s k punktnedsättning, se dock mom 6. b) Nedsättningssträckans längd. Nedsättningssträckan skall om-fatta något av följande alternativ: 1) Sträckan från en station till en annan station. De stationer som anges som gränser för nedsättningssträckan ingår i denna. Anm. På sträcka utan linjeblockering får en linjeplats vara gräns för sträckan i stället för station. Vid linjeplats ingår i nedsättningssträckan tågspåret genom växel eller över rörlig bro samt i förekommande fall tågspåret mellan de yttersta växlarna. 2) En hel station. Nedsättningen gäller då från den ena stations-gränsen till den andra. 3) Ifall order ges till tåg (vut) som står på eller omedelbart utanför den bevakade station där nedsättningen skall gälla: Från det ställe där ordern ges (huvudsignal i ”stopp”, normal stopplats etc) till en följande huvudsignal på stationen (eller tågvägens slutpunkt, om den uppnås tidigare). c) Underrättelse till tl. Mom 3a gäller i tillämpliga delar. Till mom 5 avd c Av underrättelsen måste framgå dels att det rör sig om en nedsättning utan tavlor (begränsning av tågets sth), dels nedsättningssträckan enl något av alternativen i avd b. d) Ordergivning till tåg och vut. Förare på tåg och vut ges order (S10) om begränsning av tågets sth. Till mom 5 avd d Obs att varken tavlor eller baliser används vid denna typ av nedsättning. Föraren skall låta sth enl ordern ingå som en faktor vid bestämning av tågets sth (enl § 68:1b) och således i förekommande fall ändra inställ-ningen av tågets sth på ATC-panelen. På S10 används avd 1 och 4. Km-tal eller spår får inte sättas ut. Sträcka enl avd b punkt 1. Sträckans gränsplatser anges inte med parentes. Sträcka enl avd b punkt 3. I detta fall används muntlig ordergivning (enl § 19:1.2c). Föraren måste tydligt repetera den huvudsignal som utgör slutet för nedsättningssträckan.

6 Punktnedsättning för specialtransport

När befordringsvillkoren för en specialtransport föreskriver nedsatt hastighet förbi en särskilt angiven bro, tunnel etc, får detta betraktas som en punktnedsättning, under förutsättning att platsen lätt kan identifieras av föraren. Order (S10 avd 1 och 7) ges till föraren.
Till mom 6 Vid punktnedsättning används inte tavlor eller baliser. Specialtranspor-ten är i regel en transport med överskriden axellast eller lastprofil. Om en specialtransport kräver nedsättning längre sträcka, är nedsätt-ningen ingen punktnedsättning utan behandlas enl mom 5. Till första stycket. Om det finns risk för att föraren inte säkert kan lokalisera platsen för nedsättningen enbart med hjälp av ordern, skall en medhjäl-pare medfölja. Detsamma gäller om det är fråga om många punktned-sättningar på samma stationssträcka. Bedömning huruvida medhjälpare krävs görs av Trafikutövaren. Finns ingen medhjälpare att tillgå trots att sådan krävs, ska Trafikutövaren underrätta tl; då behandlas nedsätt-ningen i stället enl mom 5. Till andra stycket. I ordern anges att det är fråga om en punktnedsättning. Exempel: Sträcka (Axelboda)–(Folkhyttan). Km 73.350–73.270. På bron över Eriksholmsälven är sth 10 km/h. Punktnedsättning för överskri-den lastprofil. Eftersom det vid punktnedsättning inte är fråga om att begränsa ”tågets sth” enl § 68:1b, ingår nedsättningen inte i ATC-systemet. Sth enl ordern gäller oavsett vilket ATC-huvudbesked som visas.

Kategorier

Start / Tåg