TTJ

5 Uppehåll, växling och bromsprovning


5.1 Signaler vid trafikutbyte med resandetåg

Signalen ”avgång” och ”klart för avgång” ges när resandetåg har avgångssignalerare. Järnvägsföretaget bestämmer vilka kontroller av dörrstängning med mera som personalen måste göra, innan signalen ”avgång” ges och tåget får sättas igång. Järnvägsföretaget kan ha egna fordonsinterna signalsystem för signaleringen.


5.1.1 Avgång

Signalen ”avgång” ges av avgångssignaleraren till föraren när kontrollen av trafikutbytet är klart.

Dagsignal ”avgång”


Ena armen förs sakta i cirkelNattsignal ”avgång”

Lykta med grönt sken förs sakta i cirkel

Signal från A-signal

A-signal är en tablåsignal som kan visa gult blinkande A.

gult blinkande A A-signal ”avgång”

I vissa A-signaler visas bokstaven A i en annan utformning.


5.1.2 "Klart för avgång" från föraren

Signalen ”klart för avgång” ges av föraren till avgångssignaleraren när hen är beredd att sätta igång tåget. Signalen får dock inte ges innan tåget har fått körtillstånd

Handsignal

Dagsignal ”klart för avgång”


En utsträckt arm förs flera gånger uppåt och nedåt
Nattsignal ”klart för avgång”

En lykta med grönt sken förs sakta flera gånger fram och åter i sidledSignal från indikeringslampa på fordon

Blinkande gult sken från en indikeringslampa på sidan av ett drivfordon eller en manövervagn har signalbeskedet ”klart för avgång” från förare.


5.1.3 Klart

KLART

Dagsignal "klart"

Ena armen hålls utsträckt


Nattsignal "klart"

Lykta med grönt blinkande sken (en lykta med fast grönt sken vrids hastigt åt sidorna, så att ett blinkande sken framträder)


Någon av följande:

  • bekräftelse till avgångssignaleraren från övrig tågpersonal att trafikutbytet är avslutat i den egna tågdelen
  • fråga från avgångssignaleraren: Är trafikutbytet avslutat i din tågdel?
  • bekräftelse på att signalen ”klart” är uppfattad.


5.2 Påstigningssignal

En påstigningssignal kan finnas på plattformar där det finns behov för resande att signalera att de vill följa med tåg. Påstigningssignalen är en mekanisk signal som består av en skärm som vänds av resande mot det ankommande tåget.

Påstigningssignal

Resande önskar stiga på tåget.


5.3 Signaler för att leda växling

Signaler för att leda växling är antingen handsignaler eller signaler från rangersignaler.

Rangersignaler är tablåsignaler som vid växling används för signalering från en signalgivare till föraren. De manövreras enligt instruktioner från järnvägsföretaget.

Om rangersignalen släcks när växlingssättet är i rörelse ska kontakten anses ha brutits mellan signalgivaren och föraren, om inte kontakt genast kan nås på annat sätt.


5.3.1 Framåt

Handsignal

Dagsignal "framåt"

Båda armarna hålls utsträckta.


Nattsignal "framåt"

Lykta med vitt sken förs sakta i cirkel.

Motorvagnssätt ska gå åt det håll varåt dess framände är riktad.

För andra växlingssätt gäller att drivfordonet ska dra övriga fordon. Om drivfordonet är ensamt eller har fordon kopplade till båda ändar ska drivfordonet gå åt det håll varåt dess framände är riktad.

I tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning växlingssättet ska gå.

Signal från rangersignal

Rangersignal ”framåt”

Samma som handsignal ”framåt”.


5.3.2 Back

Handsignal

Dagsignal "back"

Ena armen förs sakta flera gånger fram och åter i sidled

Nattsignal "back"

Lykta med vitt sken förs sakta flera gånger fram och åter i sidled

Motorvagnssätt ska gå åt det håll varåt dess bakände är riktad. För andra växlingssätt gäller att drivfordonet ska skjuta övriga fordon. Om drivfordonet är ensamt eller har fordon kopplade till båda ändar ska drivfordonet gå åt det håll varåt dess bakände är riktad. (Bakänden är den ände där rött sken visas.)

I tveksamma fall ger signalgivaren muntligt besked om i vilken riktning växlingssättet ska gå.

Signal från rangersignal

Rangersignal ”back”

Samma som handsignal ”back”.


5.3.3 Sakta

Handsignal ”sakta”

Dagsignal ”sakta”

Ena armen hålls uppsträckt


Nattsignal ”sakta”

Lykta med grönt sken hålls stilla


Hastigheten ska minskas så länge signalen ges. När signaleringen med handsignal upphör ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges. Om ”sakta” ges muntligt gäller följande:

  • Hastigheten ska minskas tills nästa signal ges. Om därefter ett muntligt besked ”lagom” ges ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges.
  • Signalgivaren kan efter signalbeskedet ”sakta” muntligt ange avståndet till stoppunkten. Exempel: ”Sakta ... 100 meter ... 50 meter ... 20 meter”.

Hastigheten ska då minskas successivt i förhållande till avståndet.

Signal från rangersignal

(visas växelvis med”F” eller ”B”)
Rangersignal ”sakta”

Hastigheten ska minskas. När signaleringen upphör ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges.

Handsignal ”sakta framåt” och ”sakta back”

Om hastigheten ska vara låg redan vid igångsättningen kan ”sakta framåt” eller ”sakta back” ges muntligt eller med handsignal. Med handsignal ges

  • ”sakta framåt” genom att signalgivaren först ger ”sakta” och sedan ”framåt”
  • ”sakta back” som nattsignal genom att signalgivaren först ger ”sakta” och sedan ”back”
  • ”sakta back” som dagsignal enligt figur nedan.

Dagsignal ”sakta back”

Ena armen hålls uppsträckt och andra armen förs sakta flera gånger fram och åter i sidled
5.3.4 Öka hastigheten

Signal från ranger signal (visas växelvis med ”F” eller ”B”)
Rangersignal ”öka hastigheten”

Hastigheten ska ökas.

När signaleringen upphör ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges.

”Öka hastigheten” kan inte ges med handsignal men kan ges muntligt varvid följande gäller: Hastigheten ska ökas tills nästa signal ges. Om därefter muntligt besked ”lagom” ges ska hastigheten hållas oförändrad tills nästa signal ges.


5.3.5 Rörlig stoppsignal

Dagsignal "stopp"

Uppsträckta armar förs flera gånger fram och åter i sidled.
Stanna snarast möjligt.

Dagsignal "stopp"

En uppsträckt arm förs flera gånger fram och åter i sidled av en person som åker på ett fordon.
Stanna snarast möjligt.

Nattsignal "stopp

Lykta med vitt sken förs flera gånger upp och ned.
Stanna snarast möjligt.


5.3.6 "Stopp" från rangersignal

Rangersignal "stopp"

Stanna snarast möjligt


5.3.7 Kopplet

Dagsignal ”kopplet”


Armarna förs mot varandra och händerna slås samman flera gånger över huvudet

Nattsignal ”kopplet”

Omväxlande grönt och vitt sken från lykta, upprepat flera gånger


Fordonens buffertar ska tryckas ihop för sammankoppling eller isärkoppling avfordon


5.3.8 Skjuts

Dagsignal ”skjuts”

Ena armen förs hastigt snett uppåt och åter


Nattsignal ”skjuts”

Lykta med vitt sken förs hastigt snett uppåt och åter


Drivfordonet ska hastigt skjuta iväg fordon som är avkopplade.


5.4 Signaler för provning av bromsen

Signaler för provning av tryckluftbromsen är antingen handsignaler eller signaler från bromsprovningssignaler. Bromsprovningssignaler är tablåsignaler som används för signalering från den som provar bromsen till föraren. De manövreras enligt instruktioner från järnvägsföretaget. En bromsprovningssignal kan vara försedd med en skylt som anger vilket spår signalen gäller för. En bromsprovningssignal kan vara kombinerad med en A-signal i samma tablåsignal


5.4.1 Bromsa

Handsignal

Dagsignal ”bromsa”

Ena armen förs sakta i en halvcirkel utåt och uppåt, hålls sedan stilla ett ögonblick och förs därefter hastigt rakt nedåt
Nattsignal ”bromsa”

Lykta med vitt sken förs sakta i en halvcirkel utåt och uppåt, hålls sedan stilla ett ögonblick och förs därefter hastigt rätt nedåt


När signal ges av föraren till bromsprovaren innebär det att täthetsprovet är avslutat. När signalen ges av bromsprovaren ska föraren sätta till tryckluftbromsen.

Bromsprovningssignal ”bromsa”

Föraren ska sätta till tryckluftsbromsen5.4.2 Lossa

Dagsignal ”lossa”

Ena armen hålls sträckt uppåt medan handen svängs fram och åter i sidled

Nattsignal ”lossa”

Lykta med vitt blinkande sken (en lykta med fast vitt sken vrids hastigt åt sidorna, så att ett blinkande sken framträder)

Föraren ska lossa tryckluftsbromsen.

Bromsprovningssignal ”lossa”

Föraren ska lossa tryckluftsbromsen


5.4.3 Klart

Handsignal

Dagsignal "klart"

Ena armen hålls utsträckt

Nattsignal "klart"

Lykta med grönt blinkande sken (en lykta med fast grönt sken vrids hastigt åt sidorna, så att ett blinkande sken framträder)

Bromsprovet är klart.

På en plats där både bromsprov och säkerhetssyning ska utföras gäller följande: Handsignal ”klart” får inte användas som besked om att bromsprovet eller säkerhetssyningen är färdiga förrän båda åtgärderna har avslutats.

Om signalen ges muntligt används uttrycket ”bromsprovet klart”. Bromsprovaren får ge muntlig signal via högtalare eller någon annan enkelriktad förbindelse enligt följande exempel: Föraren tåg 5630, bromsprovet klart.

Bromsprovningssignal
”bromsprovet klart”

Bromsprovet är klart.